ОФ "Международная Академия
Культурного и Экономического
Сотрудничества
"Новый Шелковый Путь"

«Бу җыдоди чиннёнди йүян, мәю минзў»

02.06.2021

 

Вуйүә 18  - зу җы йитян ги замуди хуэйзў йүян дэ вынщүә зали гынди Ясыр Шывазы  1906 няншон зэ Сохўлў щёнҗуонни сын-ёнхали. Хуэйзў, хазах, хырхыз, вурус нянҗянму ба Ясыр Шывазыди зуәпин тэ нэ няндихын. Ба тади хынщезы  сывын фандо гуйниди данлин минжынму лян вэгуй жынмуди хуашонли.

Ви занчын щеҗя Ясыр Шывазыди гунло, ги та ба «Гункў Хун Чи», «Минйү Җихо» орден лян хын җигә медаль шонгили.

Ясыр Шывазысы дыйли Хырхызстан минжын щеҗя минтонди жын.

Зу йинви җыгә бу шә суй-да, ло-щё  йищин – йиҗи ду лю да шын дэ фи да щинҗин җейинли җыгә җечили:  Панпанза Альфия лян Тангумин Марьям  - Ясыр Шывазы җунщүәни, 4 «д» җёнтонниди нүщәсынму  ба щеҗяди «Вугынцыр» зэмусы «Тофу» сывын фәди тэ ходихын,  Манеза Осмон, Магеза Аль Азиз, Джумаева Саёра -  Александровка щёнҗуон, Ясыр Шывазы җунщүәди щүәсынму ба суй вамуди сывын шәди тэ жәнодихын.

 Ба Замира Исмаиловна Мащинди  «Вәди щинэ зэ натар?», «Люфу», «Зэ, Йили» сывын дан тинҗян щинни тэ футандихын.  

Юсупов Мухамед Умарович зыҗи зуәзоли хошо кугәр, кулюр дэ докухуа, шыщё сычин.  

Югазиев Рашид Абдурахманович сывын «Чунтян»   – Каракол чынпу, ба чунтянди жызы тэ щинэдихын.

  Узбекистан, Ташкент дичү, Дунган Махаля, Заравшан чынпуни  №1  җунщүәни  нянди нүщүәсынму Савурова Сифара 5 «Б» җёнтон, Савурова Нигина, Савурова Алия, Савуров Алишер, Фанширов Алишер, Дидиза Эмиль,  ги щинэди  җечи дуанли суй ваму фәхади сывынли.

Сбазиев Абдурашид – Ырдык щёнҗуон, Джети – Огуз дичү Юсуф-Хазрет җунщүә, Лосанова Ясмина Шамбезовна - Эрдэх щёнҗуонни 8 җёнтон нүщүәсын лян Лосанова Альфия 2 җёнтон нянди нүщүәсын сывын «Щүәтон» лян  ба Альмира Рамазановна щехади сывын «Хуэйзў йүян», Хусэ Макэди «Эрдэх» ги заму  на жәщин  дангили.

 Курбанова Амина 3 «б» җёнтон  Тараз чынпу, Жалпак тобе щёнҗуон лян тади суй мыймый Динара  дуанли Хуров Мар Щимаровичди сывын «Хуэйзў йүян» дэ Мэхар Харсанович Джинлиров «Вәсы хуэйзў  җяндан жын».

 Ё фәни, замуди җёшуму,  Имазов Мухаме Хусезович, Фатима Сеитова, А. А. Джон, Хахаза Д.М, Джумаза М.В, Хаваза Фатима,  җёйүанму, щеҗяму,  дэ ю миншынди жынму  - Х.Ш.Дауров,  Фатима Машинхаева, Рахима Исмаева,   З.Ш. Юнузова, Х. Т. Баратова, А.  Ю. Сварова зэ хошо данлинди фили да гункў җё замуди хубый ба щинэ йүян бә вондёли.

Чўгуә җыщезы видео-ролик, замуди  минзў жынму хан щели зуәвынли, зуәзоли, чүзыму дэ минзўди хуәфон.

Йүян – җы йи җү хуа литу чынди дуәшо фугуй, дуәшо җүнмый дэ зывон, дуәшо гуонлён дэ җә чисый, дуәшо  хочў. Йүян – җысы данин җышы, җысы хо тёён, җысы да лилён…

Чиннёнди ян тэ җычян. Җы җи җү хуади йисы тэ шындихын. Чиннён ян – җысы вынмин дэ куйчын, лийи. Ду җыдони: мәю чиннёнди ян - мәю минзў. Мый йигә жын  да сын - ёнха йичыр хуәдо ло сыйүндисы чиннёнди йүян. Щүәди шә хуади сыхур, суй вава щян лян фуму йүян  зу хан «мамани», «дадани». Йинви туфын – тусы зу да мамади, да нёнлозыди куни тинди зэмусы щүәди шә хуани.

Хазахстан – җысы куанда, җүнмый дэ ю лилёнди гуйту. Зэ Хазахстан димяршон  җўди мощёр 130 ёнзы минзў. Йиче минзўму йигә лян йигә ду щёнхо җўдини, зуә гунсыдини зэмусы фаҗон дэ каншу гуйтуди пиннандини.  Замуди Зунтун  бан заёнди банфа җё йиче минзў ду щёнхо, зэ фаҗон йүянди сычиншон фи да гункўдини.

Йинви җыгә, щинэди пын – юму, чито ниму зэ фаҗон Чиннён йүянди сычиншон лю да шын, фи да щинҗин.  Җё гончён, йүнчи дэ зывон бә ли ни! Җё тэёнди җин гуон ба шыҗе  йүә җо лён! Җё вавади лян линдор йиёнди  щёшын бә ли эрфын, җё щёляр фанчон суй ниму!

Җё ӊәди щинэ минзў ду тунйи,

Җё шыҗешон йүнчи бә ли ни!

Җё заёнди хуар  кэ тэ җүн,

Җё шыҗешон жынму ду гощин!

ӊә зэ Хазахстан сын-ёнли,

Зэ җытар җонда.

Ган җы дифон җүнмыйди,

Натар нын зоха?

Җё щёнхо, тэпин ба заму ду чуанлян.

Җё даҗун ба заму ду канҗян!

Зущён да фичуан зэ хэзыни фу

Ги ниму, панвон гончён дэ фуҗү.

 Вуйүә 18 – «Хуэйзў йүянди»  җечишон ба ниму на жәщин, гощинди гунщи!

Ухуар Сыва