ОФ "Международная Академия
Культурного и Экономического
Сотрудничества
"Новый Шелковый Путь"

«Панвон хо – зу гуйҗун дўвар»

15.03.2023

   Панвон, зу бата – җысы хазах кучуан вынщүә дин ю фугуйди, йисы шынди йи җү хуа. Кәсы нан шәдихын, са сыхур, нагә шыдэ җы йи җү хуа чȳлэли. Зусы да гȳдэ гуонйиншон даҗун панвонди ходи хуа – җысы жынму йигә лян йигә лянщи, ю бэрэкэтиди щёнҗын.
   Панвон хо – җысы жынму йигә ги йигә зысы шә щинҗиди хуа, җысы йигә ба йигә тэнэ дэ щинэди хуаму. «Лян панвонди хуа нанжын кэ хуардини, лян йү димяр кэдини», «Хо хуа – щинчонди чыхә» - зу җымуҗя хазах минжынму йигә ги йигә йүмянди сыхур кын шә җәно, ю йисыди, щинҗиди хуа.
   Чȳгуә җыгә панвонди хуа да гȳдэди гуонйиншон йичыр доли вуҗин гуонйиншонли, та зусы минжынди дин гуйҗунди, ю фугуйди, ю зыҗиди куйчын дэ лийиди зэмусы ю чигуэди бынщин.
   Шә җи җү хо хуа – җысы ги данлин жынму зысы панвон шыҗешонди йиче хо сычинму. Зэ канчи зу хо дȳвар зэмусы панвон хо йидани ю лянщини, кәсы таму ю йидяр фынщёни. Зу йинви җыгә заму ё ба таму җыдо хони. Лян таму, заму, тянтяр вумый зэ замуди сынхуәшон пынҗяндини.  
   Зу дȳвар – җысы хазах минжын лян далин минзȳди куйчын дэ лийиди йиёнзы бёщян зыҗи хочȳ, ганҗин сыщён.
   Ду җыдони, вон линни бё панвонди хо дуәйибанзы җочȳ сывын ёнзы, юди җочȳ санвын бёни.
   Зукэ дȳварли җочȳ йүхади сычинму, җун җуонҗяма, шон чон лȳдома, җящяди заёнди хочȳма, гуә хунсы, җейин щин щифур, сун нүзы, мэ йигә щин чичәма, нагә бисэ йинлидима, дыйли данин гончёнма зэ хошоди данлинди панвонди  ду зу дȳварни. Чин ложынму, ю миншынди жынму, щёнҗуонниди дэ җящяниди дуәжынму зу дȳварни, дȳвар зу ванлиди зыху таму зу шә «Аминь!»