ОФ "Международная Академия
Культурного и Экономического
Сотрудничества
"Новый Шелковый Путь"

Александр Сергеевич Пушкин юминди щеҗя

15.06.2022

Люйүә чȳ 6 - вида сыҗя Александр Сергеевич Пушкинди  сынжыр. Тасы 1799 няншон сын-ёнхади. 223 нян гуәли еба, кәсы та зуәзохади зуәпинму фанчон зэ минжынмуди щиннини. 

Александр Сергеевич Пушкин зоҗычȳлэди гәшы-гȳёнди гȳҗер җотиндидын. Ба дуәди да дажынмуди куни заму суйди сыхыр зу җыдони. Мый йигәр дэ сыҗяди данчин хэнанян ( хэ бянни вудо фи литуди йиҗяр диҗе), җён литуди саншыгә җёнҗүн дэ Черномор, чигуэ җин йүйүр, жәно Балда җызышонди нүфиё (гȳҗершонди фи литу ю  чон туфа дэ йүр йибади нүжын) фанчон гого-щинщинди жыншыдини.

Сыҗяди чигуэ гȳҗерму җё сый ду мә щинхуонгуә. Тамуди җүнмый ба нянҗяму чүанпин начȳдини.. нянҗяму йищин-йиҗиди гышон жәно Балда зэ хэ бянни вон хȳни гȳда фидини лян хоханзы Руслан йиданни дэ Ту җынҗандини, щихуанди суншон Салтан хуоншон   зэ чигуэ хэдоншон(җён литуди йикуэр диҗе) лондини, пәфанди лян йүлон лохар хи хэ бянни җин җё җинзы йүйүрдини.

Александр Сергеевич Пушкин зыҗи да суйди сыхур зэ щинэ минжынди гȳҗер, чүзы, кугәр, кулюр, цэхуар. Сыҗяди дин гуйҗунди йигә фәҗязы зусы тади нэма Арина Родионовна. Нэгә до дунтян, ён фын җё щүәди сыхур, чын бан ванщиҗя кын гэ щинхуонди  шә гәшы-гȳёнди лисы.

Сыҗя Александр Сергеевич Пушкин ба вурус кучуан вынщүә шули, щели зэмусы щищүәли йибыйзы. Дуәди ёнфади  зыр, дедо тади щинни, линху  чынха җүнмый зуәпинди  чинмёли. Да җытар фуҗү тиму, чигуэ щүанкун, шутин хуа манмян нын канчȳлэ.

Вида сыҗя ба гәшы-гȳёнди  гȳҗер җочȳ җяндан лȳфу зоҗыли, йинви вонщёнди, җё мый йигәр нянҗяму нын дунлэ литуди йисыли.

1837 няншон та чүли шыли, кәсы тади зуәзохади зуәпинму фанчон зэ минжынмуди щиннини.