ОФ "Международная Академия
Культурного и Экономического
Сотрудничества
"Новый Шелковый Путь"

Афганистан - йибыйзы вонбулёди тындун!

23.02.2023

 

   Ба Йинщүнмуди гунщүн (подвиг) йибыйзы вонбулё, чонҗязыму зэ тади чүр литу фончон чонни, сыҗяму фанчон зэ тади сывын литу щенини, хуаҗёнму зэ тади хуарҗонзышон фанчон хуани. Йиче жынму ба таму фанчон заннянни.
   Да Хазахстан гуйтуни 1979 нян йичыр до 1989 няншон -  21239 ваму зэ Афганистан донли бинли.
   Зу җы җи нян литу ба 947 жын шәдо нэтарли, 1770 жын дэли шонли.
Лин шонходи жынму е бушо - 4377 жын, таму ду зэ җыгә җоншон щянли зыҗиди бынсыли, лян дўшманму җынҗанли.
   Җысыма, 34 нян фигуәли еба, кәсы до җы вуҗин сынза җонди хуэйшын (эхо) фанчон зэ жынмуди, зэ нён-лозымуди, щинэжынмуди, чинжынмуди щиннини.  
   Да Масанчын щёнҗуонни люгә нянчин ваму е зэ Афганистан донли бинли – Ясыр Хуров, Сергей Васильев, Леджер вейсыр, Тахир Локияев, Дыдыр Санва, Шербане Сулеев.
   Чўгуә Ясыр Хуров хан хошо нянчин ваму мин чебыйдо нэтарли. Таму ду ба дин годын шонхо «Җин Хун Щинщю» пэпэзы дыйшонли, кәы дин годын шонхо – җысы Җищён.
   До йиче хубый жынму гынчян таму фанчонсы нянчин, данзы дади, бынсы дади, жинчын дади, ю лилёнди, хоканди, хоханзы ваму. Тамуди щёляр   фанчон бу ли тамуди нун лянляр!
   Йинви җыгә няннян эрйүә 15 шыҗешонди йиче жынму, бу шә суй-да, ду җиннян тамудини.
   Замуди шоннянму чынщин ги таму, ю лянмянди ваму на жәщин доще! Таму мә хэпа винан, мә хэпа вучон, вончян зы зули, каншу зэмусы панвон шыҗеди тэпинли.
   Гуйҗунди Йинщүнму! Ниму, фанчон зэ даҗуниди җунщинни!
    Хома щинэди, щинлянди,  Ама! Җысыма,  ӊә ги ни кә ще йигә фущин. Замуди җящяди жынму  ду замугә? Ӊә зэ фимынни лян ниму ду чинжәди лахуалэ, гыншон ниму йидани зэ йүан җуәзы гынчян хә цалэ, гощинлэ… Ӊәди  суй мыймый җиннян е гуәли сыхоли, чито җё та ба фу хохор нян, җинщин зэмусы донсы.
    Ама, ни ба ӊәди чинжын дон ниди  чин нүзы йиён җонканди, ги та дуәйи шәщёр хо хуа… Чито  та, җё  ба ӊә җынщин дын,  ӊә зу хуэйлэни!
   Ӊә са ду хо: чыдини, фидини, щищүә биншонди йиче  җинындини (навыки).
   Сан готу манмар лали вули, чисый тэ ганҗин…
   Ама, ни җыдо, җәр йидяр ду бу сынза.  Җысы – Афганистан гуйту! Җәрди жынму лян зэ йиён гуәхуә гуонйиндини. Ӊә ю йибян гәҗя бу щинфу җыгә дифоншон чиче җонли…

Шыйийүә чў эр 1985 нян.
   Хома, ӊәди щинэ жын! Ӊә туфын-тусы да Афганистан гуйни ги ни ще җыгә фущин. Җысыма, да шыйийүә чў йи 1985 няншон ӊә  дон  бинди сыхур дали турли.
   Йигә фонни җўди багә жын. Хуәфон шын бу нэму да  еба, кәсы литу ю   бинщёнзы лян чы фанди йигә чон  җуәзы дэ йидынзыму. Фонзы суй еба, кәсы зэ йиҗинчи юбудый ба зыҗиди хуәфон зу сылёнчелэли: да чуонзы, бый чуонлянзы, чуонтэшонди хуагуангуанзы, җуәзы дэ йидынзы…
Фитонзы (баня) юни, кәсы таму хын йүандихын, җы дусы щё сычин.
   Җыгә дифон ю чинщя, ю ганҗин. Да лўди лёнхани лёндо  лю фу, хан ю путоҗяни… Ӊә зун бу щинфу,  җыгә чинщя дифоншон чиче җонли…
   Җысы ӊәди щин җихо: 070419. Җүнйүн буфын (воинская часть) 70419 «Б»
   Ӊә хи-мин дын зэмусы зывон ниди хуэй щинни….
   Җымугә фущин, мощер вушы чян дуә нянчин ваму бу тынди щели. Таму ду бусы йигә минзўди ваму еба, кәсы  тамуди  йигә вонщён дэ йиву (долг) ги винанди жынму  ёҗинди сыхур чын фонба  шу  бонмон.        Ухуар Сыва