ОФ "Международная Академия
Культурного и Экономического
Сотрудничества
"Новый Шелковый Путь"

Ба гощин ги жынму ду ё дуанни! 1 марта – День Благодарности!

01.03.2023

Ба щёляр ги жынму дуан  чин.
Җы зусы даҗун жынмуди   хо бинщин!
Ба хо сычин дуәйи шыканди  ган.
Җё винан ба заму ду йүан!

   Чунтян. Җысы йи җү хуа. Кәсы җы йи җү хуа литу йисы тэ шындихын.
   Санйүә чў 1 - җүнмый чунтянди сыхур долэли. Зу җы йитян Хазахстан гуйниди йиче минзўди жынму җейин  «Ганще» җечидини.
   «Ганще» җечи  - җысы шыҗешон даҗунди тунйи, щёнхо зэмусы тэпин.
   Заму ду җыдони Хазахстан гуйни җўди мощёр 130 җи ёнзы минзў жынму.
   «Дуәще», «Щеще» - җы йи җү хуа литу чын дуәшо щинэ,  щихан, хойи дэ жәно. Зу ба җы йи җү хуа йиче шыҗешонди жынму чинчир йигә ги йигә тянтяр-вумый дуандини.   
   «Дуәще», «Щеще»  - до  мый йигә жын гынчянсы дин ёҗиндима?  Ги сый ё шә «Дуәще», «Щеще»   ги заму ба җыгә җечи дуангили, җунчынли?  Җысы йигә да цэхуар…  
   Чынщин доще ги зуәзо заёнди минщинпян (открытка), зусы таму зэ зуәзохади заёнди  гунщиди  минщинпяр литу ба йиче щинҗиди хуа ги ду дуандини…
   Мый йигә жын тинҗян җы йи җү хуа «Дуәще», «Щеще» щинни йиха зу нанхуәли, йиха зу юли да лилёнли зэмусы цощинди, зысы вон дуәйи ги тайүарниди жынму шә щинҗиди хуа дэ ги да бонцу.   Йинви җыгә, чито даҗун, ба җы йи җү хуа «Дуәще», «Щеще» зу да суйсур тёёнкэли замуди чиннян, хубый -  җё дуәйи, дуәйи йигә ги йигә юсы шә зэмусы дуан!
   Йинви щёнхо лян тунйи замуди гуйту Хазахстанди Зунтун Касым - Жомарт Токаев ба җыгә җечиди җун-ё йисы бёфәли.
   «Ганще» җечи  дин дади вонщёнсы җё замуди худэму, шоннянму йигә ба йигә донсы, фубон, лянлуә дэ  щёнхо. Гого-щинщин гуә гуонйин, зэ фаҗон гуйтуди сычиншон шу ля шу бу шә хазахма, вурусма, хуэйзўма, таҗикма, узбекма, армянма вончян шыканди зу.   Зу җы йитян йиче минзўму ги хазах жынму чынщин доще винанди сыхур таму ги ду чынли шули.
   Зу җы йитян йиче щёнҗуонниди жынму мә шә ло - щё доли йүндун йүанзыли. Зу зэ җытар таму фали заёнди фашули – тёчи (шашки), щёнчи (шахматы), чүанҗи (бокс), җуй шынзы, пошу, волейбол, футбол дэ гәёнди бисэли.
   Щёнҗуонниди линшу жынму лян йиман даҗун зэ зыҗиди җиха литу ба са ду цощинди щели, зыфәли.
   Зэ щёнҗуонниди да дянни бэди хазах дэ хуэйзў шанланхуэй. Мый йигә щүәтонниди ваму гого-щинщинди лян юминди жынму йү мян, ламә дэ панвон гончён дэ пиннан зэмусы дуанли гуйҗун лищинли. Дин гуйДин гуйҗунди лищин зусы – йү мян!
   Чунтянди тянти зущён лян дажынму, суй ваму йидани гощинли. Чин фынфыр гуади, жәту сэди шызэ хокан.  Жынмуди щинни тэ футан. Зохуа зу лян жынму йидани гощинли. Чито ниму, йиче минзўму,  җё җы җи җү хуа фанчон лян  ниму лянлуәди йидани зысы  вончян зу!