ОФ "Международная Академия
Культурного и Экономического
Сотрудничества
"Новый Шелковый Путь"

Бисэ - җысы фаҗон җинбуди (прогресс) йигә җун-ё лўфу.

20.08.2020

 

 

 

Ю минди щеҗя Эрли Эрбудўди  лёнгә хоханзы эрзы Кэмар лян Цунвар щянтуни ги дадади ба 100 суйди җунян дада-ёнёнди гуәдё,  тынлище жызы, ги вәму зэ шуҗишон фәди,  вәму щён зэ нимуди РУМЦ фонмян гуәгә бисэни, ниму кан, нынчынбу?  Вәмуди нянлуй дуан йидяр тонтуә. Йинцысы җы 40-50 зўхуәди нянщян литу сыйду ба вәму  җымуҗя мә вынгуә.

Фаҗон хуэйзў вынщүә лисышон йүли йизун да щихуан сычин.   Туфын-тусы зэ вәмуди куәщүә- җёйү хуәшон чуанлянли хуэйзў вынщүә бисэли.

Вәму зу лян да шоншы дэ щихуан йинчынхали.

Йида щеҗя вучондё, зэ сый ду мә ще вынщүә зуәпин, зущён щёфә, җунпян щёфә, чонпян щёфә, тәще (очерк), чон сывын (поэма) з. д.

Дин ту йигә жынвусы фубон зэмусы  лющин (популяризация) нян фуди бинщин.  Дуәйибанзы хуэйхуэйму  ба чян вон натар ду сыхуанни,  гуонсы бу жын фу, вава хосыдый еба, бу  җё мэ фу. Да суйсур зу ги ваму җёди бу җё нян фу. Йинви җыгә бу щин нян фули... Җысы дин пәфанди  сычин!  Ба щён нян фуди бинщин ё хуэйфушонни!

Бисэди җун-ё  вонщёнсы вончў щян ю цэщүәди, цэнын вынщүәҗя - щеҗяму!

Ди эргә жынвусы җё  нын щеди  жын вончў щян зыҗиди зуәзо бынсыни.

Ди сангәсы,  җё вонче ти таму ще вынщүә зуәпинди  щинҗинни: җё таму щён щени,  ю щин щени!

Ди сыгәсы вынчүан (совершенствования) тамуди щефа лўфу,  вонче ти тамуди җышы фынбыр.

Ди вугә. Тёёнди җё щинэ зэмусы щищи-щёнщёнди  кангў чиннён Ян,  җё ба чиннён йүян донсы!

Ди люгә. Тёён жынли - жынйиди гуйҗун җылён.

Дищүн лёнгәр ба гуә бисэди тёҗян ду зўҗышон, лян вәму шонлёнли, замуҗя чуанлянди гуәни. Ги бисэ лян шонхо ба вида щеҗя  Эрли Эрбудўди  минзы нангили.  Фынчўлэли сангә вифынди шонхо: l - ту йигә вифын - 50 000 сом, ги ди эргә в. ll -  30000с., ги ди сангә в. lll - 20000c. Ги мә гу 17 суйди щүәсынму  фынчўлэли  10 000с.

Замуди жынму бынҗюдихын, бу чў ту, бу чи щин... Чүанзали!

Да 2017 нянди байүәни йичыр до 2018 н. сыйүәни вәму мә нанвын, мә кәфи, мә хуанчизы; лян щеди жынму йүли мян, толүнли йиче вынтили

Дафа лэли гунзун 31 хуә. Да таму литу ё җян сангәни ги сангә вифын. Тэ нандихын! Тэ бу йүнйи!  Да гәдосычўр дафали хуәли. Тайвань, С-Петербург, Астана, Караганда, Алматы, Кордай, Жамбул, Ирдык, Искра, Булар-Батыр, Ивановка, Токмок, Милёнчуан, Александровка з. д.

Щүәсынму на хуэйзў хуа щеди Зульфия Д., лян на вурус хуа щеди Камран е линли шонхоли!  Ба ду гунщили, панвонли да чынгунли!

Ту йигә вифын Курбанова Залиха җаншонли. Алматы.  Ди эргә - Нурахунова Тахмина, Александровка.  Ди сангә - Даузова Сабина. Токмок.

Хан ю щеди ходи жынни, зущён Масанов Ю., Җон А., Макеева Р., НаншанлоА., Луров Х. з. д. Гуонсы таму лян вурус хуа щели.

Дин хухуэйдисы, лян хуэйзў хуа щеди жын мәю нэму дуә. Юсупов Х. У., Машынхаева Ф., Лебузова М. -  ду щеди хо, ба җунпэхади шонхо е линшонли.  Хан ю йибазы на хуэйзў хуа щеди жынни, кәсы ба тамуди хуә жюри мә кан.  Йуанйисы таму ба хуа җыдони,   ба щефа лўфу  бу җыдо.  Йинви нэгә нянбухачи.

Ги йиман щён щеди жын: йинви ще хо, ще дуй, бу зў цуәву, ба щефа лўфу яндин ё щищүәйихарни. Ди эргә тёҗянсы ё дуәдуәрди нян  хуэйзў хуади  зуәпинни. Җыгә гуәлэ, зу ще дуйли.  Ги ниму нын гишон бонцуди  зусы РУМЦ!   Чин ниму бә зыйҗили, бә зуәҗяли!  Нын да ватсаппшон щүәни, нын зэ бангуншыни лэ, щүәлэни.  Жын кын вын: чў чяннима, бу чў чян?  Хуэйда: кан нимуди йинсабучи... Ги вәму сыйе мә чў чянди ...   Ги йиче панвон щинҗин, жыннэ лян чынгун!!!

Зыёсы  ниму  щүә!!!  Хо щүәди!!!

РУМЦди  гуанҗон.

З.Ш.Юнузова.