ОФ "Международная Академия
Культурного и Экономического
Сотрудничества
"Новый Шелковый Путь"

Гуйҗун лищин ги щинэди Масанчи щёнҗуон

27.12.2021

   Мый йигә жын ю зыҗиди  сын-ёнхади Зўгуйни.  Бу шә тасы да чынпума, суй щёнҗуонма.  Зу да сын-ёнха йичыр җон да,  ба щинэди дифон вонбулё зэмусы  банди заёнди банфа ба җыгә щинэди дифон вонче зы  щюгэни, фаҗонни, кангўни. Зу доли натар еба, таму кын сыму щинэди дифон зэмусы сыму тамуди щинэ щүәтон дэ җёйүанму, щинэди ляншуму дэ пын-юму, щинэди хонзы, щинэди фонзы,  җящя дэ зохуа.
   Җыгә Масанчын щёнҗуонниди лисы фузадихын. Юминшынди  жынму е бу зэ шо  - җысы замуди  щеҗя дэ сыҗя Эрса Быйҗонгуйди, Хия Лаахунов, Мэхар Җинлиров, каншу дэ фаҗон замуди куйчын дэ лисыди  Сулеева Сыхуазы  яя  җё хуэйзў йүян дэ вынщүәди җёйүанму  Меян Харсановна,  җё йингуй йүян  Сыхуар Манаровна,  җё вурус йүян дэ вынщүә  Светлана Абдунлаевна, каншу бәвугуан  Муса Лочь, хошоди   йүндунҗяму  зэ данлинди… Шә йитян ду шә буван…
   Җысыма, хубый - шонянму  та тамуди җуәзун  вончян зы  зудини.  Ба тамуди ганхади  хошо ю лилёнди сычин зэ бошонди мянзышон е чинчир щели.
Щёнҗуонниди шонянму, ги җейин  Хазахстан Дўли җечишон кә ги щинэди Масанчи җўди жынму дуанлигә да  лищин – щёнҗуонниди җунҗянни  щюгэлигә да  җолён  щехади  зы МАСАНЧИ.
   Җыгә дифон  ги суй ваму, шонянму, ложынму чынха дин щинэди дифонли!
   Чўгуә җыгә хо сычин таму, шонянму, йинви ги лўчон тэ йүанди щүәсынму  гўлигә  чичә. Җыгә бонцу до шон щүәди щүәсынму гынчянсы дин гуйҗунди. Вамуди, нёнлозымуди, җёйүанмуди гощин щинни ду чынбухали. Тянтяр вумый таму,  ги цощинди шонянму, ги кэ чичәди жын,  дашын  дощедини.