ОФ "Международная Академия
Культурного и Экономического
Сотрудничества
"Новый Шелковый Путь"

Гункўсы дин ходи тёёнҗя - Труд - лучшее воспитание

10.07.2022

   Җүнмый щятянди сыхур,  заёнди цэфу ги жынму ги да җиншынни. Җыгә сыхур йиман  җуонҗяханму шу кўдини…
   Лохуэйхуэй жынмуди дин җун-ёди ганбан зусы вуло цэфу – цун, суан, лазы, чезы, ёнйү, хуонлуәбу, хуонгуа, быйлуәбу зэ  хошо данлинди.
   Ё шәни, җун җуонҗя бусы йүнйиди. Ба йиче лилён  фишон ё щя гункўни.  Дуәйибанзы җун җуонҗяди хуә, бу сыйүн җичи, ё на зыҗиди лёнгә шу зуни. Кын да ложынмуди куни нын тинҗян җымуди хуа: «Гункўсы дин ходи тёёнҗя». Зу җочў җыгә лўфу хуэйзў жынму тёён зыҗиди хубыйдини.   Зу да суйсур  ваму лян  нёнлозыму йидани,  бу шә жәма, лынма җун, вуло дэ шу җуонҗядини. Таму, җуонҗяханму, җыдо са сыхуршон җун са цэфуни зэмусы  вуло тади лўфуни.  Ю җымугә кугәр дэ кулюрни: «Зо җун йитян, зо шу шытян».  Йинви җыгә щүә җыни йищё, җун җуонҗя жынмуди   хуә зу тали турли.
   Җыни йи до  кэчур,  вэту хан лынди сыхур  юди жынму кәҗя зу ба  цунди мёмёр на минзы  зу шанчўли. Җыхур вуло цунди жынму бу ён зырли, таму  зэ цун мёмёрни. Тянчи җыни йи жә, жәту ба димяр сэди гангарди нэхур таму цэ зэ цунни. Зу җымуҗя  таму цощинди ба цун сыхуршон җё, хо, но зэмусы ги филё.
   Җун җуонҗяди жынму ду җыдони чийүәни туршон  - ва суанди сыхур. Тянчи тэ жәдихын. Зэ тандони шу суан – тэ винандихын, кәсы таму, җуонҗянханму, бу хэпа жә, таму ба йиче личи заншон вон куэни е ба суан шулёни.
   Жынму ду җыдони – суан җы хошоди бинни, ги гончён ги да бонцуни. Зукэ вуку чыди е либулё та. Суан фанчон зэ замуди хуәфонни дэ җуәзышони.
   Ёнйү – ба та хан җёди «Ди эргә мәмә». Вуло ёнйү е бусы йүнйиди. Йинви җё ёнйү чынзуәлё ё җун хо җунзыни, ё шон фынни, ё шон филённи зэмусы сыхуршон җё, хо дэ ё сыхуршон но, са гәёнди йүәни.
   Чўгуә цун хан җун зо филуәбузы лян гәёнди лю цэ – хуэйщён, янщү, җюцэ зэ данинди.   
   Йинви җё җуонҗя чынзуәлё  ё танщин вуло тани. Ба вуло чынди җуонҗяму бу шә ёнйүма,  хуонлуәбума, хуншома, суанма, лазыма, чезыма таму ги  гуа цэфуди жынму зу җёдэгили.
   Вуҗинди гуонйиншон хошоди лохуэйжынму зэ Караганда, Астана, Алматы,  Саратов, Рязянь зэ хошоди данлинди дифоншон җун цэфудини.  Зусы таму доли натар еба, лян йичеди минзȳ ду щёнходи шу лян шу йидани гуә гуонйиндини, вуло цэфудини.
   Кын да далинди минзȳ жынниди куни тин җымуди хуа: «Хуэйзȳ жынмуди щинфа хо, ю тёён дэ щинэ гункȳди жынму, бу шә ло-шо »
   Чўгуә йүанзы юди лохуэйжынму канди сынлин. Зу йинви җыгә таму кын җун мущү, йүмый.
   Лохуэйхуэй зу җочў җыгә кугәр вончян зы шыкандини:  «Фищин  налэ, җинзыни», «Җинзы – зусы да чынгун, да шоншы!»
   Де шәчи җун са еба, ё фи щинҗинни, ё шу гункўни, ё чў ханни.  Зу ган са йинсынма,  ту йигә вонщён зусы җё шыҗе Тэпин дэ Щёнхо.
   Ӊәди минжынсы минлёнди, ю лилёнди, тёён годи  минжын!
   Шыҗешонди йиче  минзў жынмуди  да вонщён зусы Тэпин зэмусы йигә лян йигәди хо лянщи. Йигә ба йигә тэнэ, донсы дэ каншу!
   Йизор да сыгә сышыншон хуэйзўжынму зу доли динили. Таму зэ дини  йичыр ба хуә зудо шонву цэ щехуанхани. Щехуанлиди зыху таму зу кә доли динили. Йичыр до хубар цэ хуэй җяни…
   Җы зусы хуэйзў жынмуди ганбан, сынхуә! Җы зусы тамуди йүнчи дэ зывон!