ОФ "Международная Академия
Культурного и Экономического
Сотрудничества
"Новый Шелковый Путь"

Гунщи, щинэди Нур Султан, гунщи!

07.07.2021

   Чийүә чў 6  Хазахстан гуйту җейинли гуйҗун җечили.
   Заму ду җыдони, 1994 няншон  Акмола зыху Астана чынха Хазахстанди җинчынли.
   Вуҗин Хазахстанди җинчынсы - Нур Султан.
   Зу зэ җыгә җүнмый җинчынни гуә йичеди да хуэй дэ җечидини.
   Няннян җейин җыгә җечиди сыхуршон гуйҗяди жынму зу щюгэ юсы   җищён, юсы  щюгэ да җүнмый зунхуәди мэмэхон.
   Е шәни, җысы дин җүнмыйди җинчын. Тянтяр вумый йидо хушон, жынму щётинди зу зэ вэту лончили, щехуанчини. Да фичуан, го луфон, җүнмый хуайүан - тэ хокандихын!
   До юҗуанди жынму гынчян „Тэпин дэ Тунйи  Җинлу- бодян” (Дворец Мира и Согласия), „Акорда”, „ Байтерек”, „Пирамида”, „Хан Шатыр”, „Думан”,  „Нүр Султан”, „Хазрет - Султан” да сы, щийиүан, „Ту йигә Зунтунди бәвугуан”, годынщүә зэ хошо данлинди ю чёчи, ю чигуэ, ю  лисы шынди чынпу.  Ги щюгэли жынму чынщин доще.
   Хушон, жәту луәди сыхур „Чонйин фичуанди” шутин чүзы зу доли замуди эрфыннили. Суй вавамуди щёляр бу ли тамуди суй лянляр. Нёнлозыму канҗян вамуди щёляр, щинниди гощин ду чынбухали...
Есынйүанни хошо есынму: щүн, щён, тўвазы, тётўзы, лон,  лохў, чончун, чонҗинлў, сызы, фищя зэмусы заёнди фининму - цылу, цыҗёзы, чон бәзы ян, щичё зэ хошо данлинди.
   Нүр Султан - җыгә чынпу зэ Ишим җён юбонгә гынчянни, дунтян тэ лындихын, кәсы доли  җүнмый щятян  зохуа тэ хокандихын! Заёнди хуар кэди шызэ хокан.
   Нүр Султан чынпуни җўди хошо минзў: дыйгуйжын, вурус, хуэйзў, армянжын, хырхыз, уйгур,  чанту зэ хошоди данлинди минзў.  Таму ду йигә лян йигә шу лян шу вончян зудини, каншу  щёнхо дэ тэпинди.
   Чынщин доще ги замуди Зунтун дэ линшу жынму! Заму зусы дин йүнчи дади жынму, йинви зэ җыгә фүжү, җүнмый дэ ю да фаҗон, ю да нынгули гуйтуни җўдини.
   Гунщи, щинэди Нүр Султан, гунщи!
Ухуар Сыва