ОФ "Международная Академия
Культурного и Экономического
Сотрудничества
"Новый Шелковый Путь"

Дыйшын җечи - вида жызы!

10.05.2023

 

   Вуйүә чў 9 – Дыйшын җечи. Ба җыгә җечи шыҗешонди йиче минзўжынму пәфанди зэмусы гощинди җейиндини.  Виса пәфанди? Ба дуәшо жынму шәдо җыгә җоншонли, ба дуәшо чынпу дэ щёнҗуон данлансандёли, мучинму, чижынму, суй ваваму ба дуәшо нянлуй тонли…
   Виса гощинди җейинли җыгә җечили? Мә кан винан, шухади тындун, сынза, шухади лын дэ жә замуди бинйүнму зысы вончян пули, щянли йинщүди  бынсыли, ганбанли. Җысыма, тамуди вонщён дэ зывон чынзуәли!
   Зу йинви җыгә чуан шыҗе ду шәлүди җейин җыгә йибыйзы вонбулёди, щинэди зэмусы ги личиди җечи.
   Шыҗешон мәю йигә жын сый ба Вида Зугуй җон  җыбудо. Кәсы, таму мә сылён гуә -  җыгә Дыйшын замуҗя долэли.
   Җон… Тинҗя җы йи җү хуа  мый йигә жынди щин зу җизокэли,  ю хэпа дэ сынза.
   Мый йигә җон – җысы вучон, нянлуй, нянхуон (голод), ласан (разруха). Та ги жынму чўгуә шощин, пәфан, юцу, етим ваму дэ нянчин гуафу, нёнлозыди шәхо (потеря) зэ са ду мәю. Дин дади зэмусы далансанди җон зусы Вида Зўгуй җон да 1941 няншон йичыр до 1945 няншон.
   Гуон тинҗян эрбый дуә ван шәхади жынму щинни җюди тэ тын. Зу җы сы нян литу дуәйибанзы минзўди жынму шу лян шу, ту дуй ту зы вончян пули, щянли тамуди йинщүнди бынсыли.  Мә шә ло-щё, нан-нү, суй-да, ду занли да җинли, фили гукўли. Сый фын йифули, сый хи-мин зэ гунчон зули хуәли, сый ги бинйүн (солдат) гили бонцули…
   Җыгә Вида Зўгуй җон ги мый йиҗязы бу шә суй щёнҗуонма, да чынпума ба нянлуй дэ шәхо ду нанэли. Йинви җыгә заму ду ё ги шон җонди жынму чынщин до щенни. Ба тамуди Йинщүн ганбан сўчон (постоянно) ги хубыйди нянчинжынму ё тифәни зэмусы зу билүнни.
   Зу җо җыгә кухо няннян вуйүә чў 9 да чынпунни, щёнҗуонни ду на жәщин гощинди дэ пәфанди җейинли җыгә Вида Зўгуй җечидили.
   Зэ нянкэ шонли җонди жынму щехади фущин, юбудый нянлуй зу  вонха тонли. Таму кын ще җымуди хуа: бу шә хи-мин, бу шә жә-лын, таму зы вончян зу пули, бохўли Зўгуйли. Мәю щян гунфу чы бо дўзы, фи хо җё, щехуан. Тянтяр вумый лян вучон йүмяндини. Канҗян шәхади жынму щинни тынди шәбулэ… Зу дуәму наншу еба, ба йиче җин заншон зы вончян ё зуни…
   Ба нёнлозыму, зымый дэ дищүнму, чинжынму, щинэди ваму дан сылёнчелэ йичеди винан е зу мәюли, ба йиче җин заншон зы вончян зу пули е зу бу хэпа вучонли…
   Ба тамуди щинди хуа замуҗя нын вондё? Ба тамуди хэпа, сынза  замуҗя нын вон? Ба тамуди вучон заму нын вондёма? …
   Җон дагуәли 78 нянли, тын виса хан зыбучў? Дыйшын җечи долэли, ю пәфан, ю гощин.
   Вида Зўгуй җон… Заму ба та йибызы вонбулё! Чито  ниму, шоннянму, фанчон җинян ю миншынди Йинщүнму йинви таму ги заму дуанли җыгә тэпин димян дэ лан тян, йүнчи дэ пиннан.
   Йүнщүнму фанчон зэ замуди щинни! Ба щинҗи хуа ги  ниму, йибыйзы шә бу ван! Ги ниму, чынщин доще! Ба ниди Йинщүн ганбан йибыйзы ду вонбулё!
Ухуар Сыва