ОФ "Международная Академия
Культурного и Экономического
Сотрудничества
"Новый Шелковый Путь"

Зохуа ги жынму ду ба хо щинчон дуангили

20.04.2022

   «Ган хо» – җысы шыҗешон йиче жынмуди   да вонщён дэ зывон. Мый йигә жын ба җы лён җү хуа  зэ гуәдо зыҗиди гуонйиншон, гуәхуәшон  җыгә шыҗе йүә зу чынха ю җүнмый, ю хокан.
   Ги жынму ган хо - җысы йигә дин дади  сычин. Ганкэ холи  ба та ё  йищин йиҗи ё ганни.  Ган ходи жынму ляншуму юсы  дуә, юсы винанди сыхур чын шуди жынму е дуә, канҗя җыщезы  бонцу щинни зу йүә лёнхали…  
   Йинви җыгә ниму куэщёр йигә ги йигә ё ган хонни, ба җыгә тэпин зэ вон җүнмый ё дабанни  дэ ё фаҗонни. Да сын - ёнха жын лян  җы йи җү хуа «Хо» зу фанчон йүмяндини.  Җысы даҗун йигә ба йигә тэнэ,  щихан дэ цощин, җысы даҗун  нянҗинди гуонлён  зэмусы  лян линдор йиёнди шынчи.
   Даҗунди люшын  – җысы  ги  ло-шо ба хо ганбан сычин зыфә,  щюгэ.
   Ган хо - җысы ги жынму, зохуа ги да бонцу, билүн:   гэ фонзы, мэ йифу, чы хә, чў чян, щюгэ җищён, каншу фичинму, есынму…
   Мыйи йигә жын ду нын ган хо,  бу шә та лома, нянчин…
   Йинян ган йинян ган  ходи жынму зы дуәдини, җысыма  суй щёнҗуонни, да чынпуни  ги гуонйин бәфәди жынму, етим ваму дэ йигә жын тёён вамуди нүжынму, нанжынму,   ги ду ги да бонцудини.
   Гуйҗун Рамазанэ йүәфынни ган ходи жынму йүә дуәли. Җё ниди хо нете чынзуәлё.  
   Минжын ю йигә кулюрни: « Да җя шы цэ, хуә ян го!».  Даҗунди  зывон  - җысы җё җыгә хуә ян зы вонче шы! Ба йиче җин заншон даҗя ё йигә ги йигә ё ги бонцуни, ё йидани шу лян шу вончян шыканди зуни, йигә ё жон дэ фужо йигәрни. Зу лян җыщесы вонщён, зывон  нын ба суй дэ да сычин ган.
   Ган хо  җы  хансы  ги винанди жынму шә лён җү щинҗиди хуа, вынху ха-хо,   пый йигә щёляр Хо щинчон (Доброта) – җысы Да Хуайүан, Хо йиҗян (Мысли) – җысы тади гын, Лён җү хо хуа (Добрые слова)  – җысы кэ Фанди Хуар, Хо сычин (Добрые слова) – җысы Готян. Йинви  җыгә чин ниму, даҗя,  ба зыҗиди Да Хуайүан  каншучў, җё  гәёнди  бу ходи сычин ба  чинщюди, җүнмыйди Да Хуайүан   бә зоҗянли.  Җё җыгә да Хуайүанни  йитян ган йитян зэ җүнмый бу шә  дунтяма, щятянма, җё жынму канҗян җыгә  Да Хуайүан гощинди  зущён  тэён җолён  йиче шыҗе  йиён!