ОФ "Международная Академия
Культурного и Экономического
Сотрудничества
"Новый Шелковый Путь"

Йибыйзы вонбулёди йиняр

26.09.2018

Даҗун ду җыдони 140 нян туни хуэйзў минжын доли щинэ Хазахстан, Хырхызстан дэ Узбекистан диҗешонли.
140 нян зотуни хуэйзўди җя зэ Җунгуйлэ. Таму лян йиче минзў йидани гуәли зэмусы фаҗонли гуонйинли. Бу җыдо фа, бу шә дунтян лынма, щятян жәма таму химин цощинди тёёнли зэмусы җуали вамули. Тамуди дин дади вонщёнсы җё ваму ба фу хохор нян, ба ложын донсы, җондали ги минжын ба сы ган. Хуэйзў минжынди дин дади зывонсы җё хубыйму гуә хо гуонйин, щёнчун нёнлозы, тёён эрнү, щинэ Зўгуй нэ ло-шо зэмусы ба минзўди гын җуа ло.
Тифәче Җунгуй хуэйзў жынмуди щинни дуәму наншу еба, кәсы тамуди щёляр фанчон бу ли тамуди пәфанди лян.
Җунгуйни зохуа шызэ хокан, ба димяр тэ дабанди чинщянди зущён да хуайүан. Зэ нэтар гуә гуонйин тэ футан – кәсы хуоншон ба жынмуди йүнчи мә сылён, гуон җё таму шукў, шын бу җян гундо…
Ви каншу минзў Йинщүн хуэйзў фанли Тянсанли. Ложынму, суй ваваму зысы вончян зули, зубудунди жынму вончян пали. Хошоди жынму шындо щүәсаншонли, гўдў ба зугуәди лў ду пу манли. Мә шә лын тянчи, таму лян дун дэ шу вә зысы вончян зули…
Ба таму вончян линди, зэмусы җон данзыди жынсы замуди минзўди Йинщүн - Мухамед Анюб Бый Ён Хў. Җыгә җын Йинщүн ги замуди минзў гили да вонщёнли дэ зывонли. Җысы ю бынсыди, данзы дади, ю вонфади линшу жын. Юди жынму шә та зэ Быйҗин дифоншон сынёнхади, юди жынму шә та зэ Ван- Чацзун суй щёнҗуонни сынёнхади зу нэтар җондали, юди жынму шәсы та зэ Чангу – Сян чынпу сынёнхали зэмусы зу зэ нэтар ба дащүә нянвали. Тади фучин зэ нэгә чынпунни донди да гуан. Тамуди җяни ю да фуфонни, литу заёнди фу хын дуә, йинви җыгә тади җышы тэ годихын. Зу да суйди сыхур та зу бу щён данлинди ваму. Фанчон ги данзы щёди ваму зали җинли, ги мәю фонзыди жынму та фанчон на да щинҗин бонли монли, ги мәю чыдиди жынму зу бугуан са вуку чыди цощинди зу ги дуангили, мә кан зыҗиди нан.
Җысыма, фанли дуәшо сан, гуәли дуәшо хә - хуэйзў доли щин дифоншонли мә җыдо фа, таму мә щехуан, зу фищинди фаҗонли таму җўди дифонли.
Ги лингуәлэди жынму Мухамед Анюб Бый Ён Хў кын зафу дэ шә җы җи җү хуа : «Ви зо йүнчи заму фанли дуәшо сан, гуәли дуәшо хә, шукур доли щин дифонли, җыхур ду ба бынсы щян, ви щин Зўгуй ба сы ган. Хохор ба эрнүр тёён, җё таму ба минзўди лисы җё ду җыдо. Лян йиче минзў җё щёнхо, са сычиншон пин гундо…».
Минжын ю җымуди кулюрни: «Ян фигуәчи, лю шынни, жын зугуәчи, лю минни». Җы җи җү чё хуади йисы тэ шындихын. Заму даҗя ба та ё зунни. Даҗун зэ зунхў Йинщүнди хуа, йиман чынха йи да җязыни. Даҗя шы цэ хуәян го! Җё җы җи җү хуа зущён кухо фанчон ба заму вончян лин.
Ухуар Сыва .