ОФ "Международная Академия
Культурного и Экономического
Сотрудничества
"Новый Шелковый Путь"

Йинщүнму фанчон зэ замуди щинни!

22.06.2022

 

   1941 нян люйүә 22 ...  Җы йитян до хошо минзȳди жынму гынчян чынха йибыйзы вонбулёди жызыли. Җысы дин дади  зэмусы далансанди җон. Җыгә Вида Зȳгуй җон да 1941 няншон дали турли йичыр до 1945 няншон. 1418 тян...тинҗя җыгә  мазы щинни бу ю зыҗи зу пәфанкэли, ю хэпа, ю сынза.    Зэ җыгә җоншон  ба 27 ван нан-нү шәли... Кәсы мый йигә шон җонди бинжын шинфули Дыйчын зу доли заму гынчянли!
   Гуон да Хазахстан 1,378 ван бохȳли замуди Зȳгуйли,  600 чян бинжынму шәдо җоншонли.
   Мощёр 5 чян дуә  хуэйзȳ жынму да Алматы, Жаркент чынпу, да Жалпак тобе,  Масанчи, Сортобе щёнҗуонни  шонли җыгә җонли, 3 чян дуә жынму йүан мә дый хуэй зыҗи җян, лян чинжынму мәдый йү мян...
   Да Хырхызстан шонли Вида Зȳгуй җонди жынму е бу шо: Фрунзе чын, Искра, Кенбулун, Милянфан, Александровка щёнҗуонниди хуэйзȳ жынму  лян данлинди минзȳ вурус, хазах,  азербайҗян, курд, уйгур зэ хошо данлинди  йидани бохȳ щинэ Зȳгуйли.
   Ги шонли Вида Зȳгуй җонди жынму йибыйзы ду ба ще добуван!  Ба нимуди Йинщүн ганбан,  сȳчон ги хубыйди нянчин жынму даҗя ду тифәдини зэмусы тёён замуди щёйипор жынмудини,  зу билүндини.
   Йинщүнму фанчон зэ замуди щинни! Ба нимуди Йинщүн ганбан йибыйзы ду вонбулё! Вида Зȳгуй җон дагуәли, тын за зыбучȳ? Ба шонли җонди жынму зэ сылёнчелэ, щинни  бу ю зыҗи  пәфан, ю тын!