ОФ "Международная Академия
Культурного и Экономического
Сотрудничества
"Новый Шелковый Путь"

Йүян – җы йи җү хуа литу чынди дуәшо фугуй, дуәшо җүнмый дэ зывон, дуәшо гуонлён дэ җә чисый, дуәшо хо йиҗян

08.10.2022

 

Хазахстан – ю җүнмый, ю куанда дэ ю да лилёнди гуйту. Зэ Хазахстан димяршон  җўди мощёр 130 ёнзы минзў. Йиче минзўму йигә лян йигә ду щёнхо җўдини, зуә гунсыдини зэмусы фаҗон дэ каншу гуйтуди пиннандини.  Замуди Зунтун  бан заёнди банфа җё йиче минзў ду щёнхо. Зэ фаҗон йүянди сычиншон фи да гункўдини.

Йүян – җы йи җү хуа литу чынди дуәшо фугуй, дуәшо җүнмый дэ зывон, дуәшо гуонлён дэ җә чисый, дуәшо хочў, Чиннён ян – җысы вынмин дэ куйчын, лийи.

 Йүян – җысы данин җышы, җысы хо тёён, җысы да лилён…

Чиннёнди ян тэ җычян. Җы җи җү хуа йисы тэ шындихын. Ду җыдони: мәю чиннёнди ян - мәю минзў. Мый йигә жын да сын - ёнха йичыр хуәдо ло сыйүндисы чиннёнди йүян. Щүәди шә хуади сыхур, суй вава щян лян фуму йүян зу хан «мамани», «дадани». Йинви туфын – тусы зу да мамади, да нёнлозыди куни тинди зэмусы щүәди шә хуани…

Зу җочў җыщезыди вонщён дэ зывон, Хабиба Тургуновна Джумабаева лян чиннянму цощин гуәли йигә пинпиннили. Җыгә пинпин онлайн гуәли. Чуанлян җыгә пинпин жынмуди дин дади вонщёнсы җё замуди хубый ба щинэ чинён ян бә вонли. Чито замуди хубый щищүә, щинэ йүян зэмусы зо заёнди банфа фаҗон дэ каншу та.

Цаҗянди ваму е дуә – җысы Хазахстанди, Хырхызстанди, Узбекистани  шоннянму.

Ё шәни, ваму, гощинли ду щянли зыҗиди бынсыли, зыли тади нынгули. Чўгуә чиннён йүян таму на хазах дэ йингуй хуа шәли сывынли.

Ду җыдони, мый йигә пинпиншон ю шонхони, ю вифынни. Йинви җыгә таму, ваму, фи да щинҗин шәли сывынли дэ зыли җощёнли.

Ту йигә выфын ги Элиф Нухарова (Тараз чынпу)  лян Мади Эрса (Сортобе щёнҗуон) дуангили. Таму лёнгә на хуэйзў йүян шәли сывынли.

Ди эргә вифын Аннура Мабова лян Умида Эрса (Сортобе щёнҗуон) җаншонли.

Ди сангә вифын чуанлян жынму ги Али Султанов (Нурсултан чынпу) лян Альфия Ясызова (Алматы чынпу) дуангили.

 Щерба Маруф (Сортобе щёнҗуон) на хазах йүян данлигә сывын, та ба ту йигә шонхо дыйшонли.

 Мустафа Нува (Сортобе щёнҗуон) цэ шонли ту холи еба, кәсы на хазах йүян дуанхади сывын тэ шутиндихын, та ба ди эргә вифын җаншонли.

 Рузяна Хурся (Сортобе щёнҗуон) ба ди сангә вифын дыйшонли.

 Роза Салиева ту йигә вифын, Алима Нува, ди эргә вифын зэмусы Альсана Ибрагимова (Тараз чынпу) на вурус йүян цанли җянли, шәли сывынли.

 Альфия Салиева на йингуй йүян дуанли сывынли.

Җыщезы ваму ду ба шонхо линшонли. Ту йигә вифын – 5000т.т., ди эргә - 4000т.т., ди сангә – 3000т.т.

Хан ю йибазы суй ваму йидани дуанлигә видео,  нын канлэ таму  ба хуэйзў минжынди кугәр, кулюр, сывын зэмусы ба лохуэйди лисы җыдоди хо.  Ги таму е дуанлигә лищин.

Йиче вамуди гощин щинни ду чынбуали! Замуҗя дощени ду бу җыдоли! Ги чуанлянди жынму чынщин доще, җё җымуди пинпин зы фаҗон!