ОФ "Международная Академия
Культурного и Экономического
Сотрудничества
"Новый Шелковый Путь"

Мама – это лучик Света, это Радость, Красота! Ама – нисы жәтуди гуонлён, нисы җүнмый дэ гощин!

13.10.2020

 

Җысыма,  Хазахстан гуйту зу да  2012 нян, җюйүәни, ди сангә йичи литу -  җейин  Мучинди җечидини. Җечиди дин дади вонщён зусы гунщи  йиче Хазахстанди  нүжынму  – мучинму, йинви  Мучин  -  җысы  сынхуәди, җящяди тур, каншу зэмусы фаҗон  минжынди куйчын дэ лийи. Зу йинви җыгә до заму даҗун гынчян – җысы дин ёҗинди. 

 Хазахстан Гуйҗяди линшу жынму фанчон цощинди, зоди  заёнди банфа  җё мый йиҗязыди сынхуә зы вон вонни фаҗон  зэмусы чынха ю да йүнчиди җящяни.  Йинви җящя – җысы гуйтуди  ту йигә щехуэй  зэмусы каншу минжынди куйчын дэ лийи, цощинди ги хубый  ба гуйҗунди  лисы йилюханни.

Җиннян  2020 няншон, җюйүә 20 –  Хазахстанди минжынму зу  җейинли җыгә җечили. Зу җы йитян ду гунщили  йиче Мучинму, Нүжынмули…

Хазахстан гуйтуни мощёр  эрбый саншычи чян (237 тысяч) Нүжынму ба Минйү шонхо «Алтын алқа» - (җысы сын - ёнли дэ тёёнли чигә зэ дуәщёрди ваму),  "Күміс алқа"  - (җысы сын-ёнли дэ тёёнли  люгә  вамуди мучинму) дыйшонли…

Гуон Сортобе щёнҗуонни  2018  няншон  27 мучинму  -  җысы   Арли Рахме Латифовна, Арсаева Сыджер Харкиевна, Ванчанщи Фаризат Хуваевна, Джинлирова Хеджер Юнусовна, Фонтузова   Рахима Щимаровна, Ширахунова Рахима  Киргизбаевна, Маурова Мария Паншаровна, Таширова Зарина Нухаровна, Фулин Разия Исхаровна, Лалар Санюз Адановна, Джумазова Фарида Нуровна, Динлосан Рахия Исмаровна, Паншарова Бинлар Хусеевна,  Даджонгуйди Сесер Бекировна, Идынова Зульфира  Санхуровна, Шесирова Рабия Исхаровна, Юсупова Халима Паншаровна, Машанло Саре Исмаровна, Хия Айша Лейжебовна, Хар Надира Щимаровна, Хичанзо Бинлар  Тащировна, Банлоу  Рахима Аюповна, Смарова Салима Суалихаровна, Чишерова Рахме Ильясовна,  Лайчинова Рахия Хусеевна, Вонсинбо Халима Дауровна, Парова Л.Л.  ба  "Күміс алқа"  - (җысы сын-ёнли дэ тёёнли  люгә зэ дуәщёрди вамуди мучинму) дыйшонли…

 2019 нян 21 мучинму – Касирова С.Э., Вайсырова Рахия Б., Паншарова Р. Щ., Сарова Р.И., Маурова З.Э., Айнаева С, Идыбо Ш.Х., Харсан З.И., Урахунова С.Д, Ащи Х.Ш., Парса С.Щ., Сасар А.А., Сусан С.Х., Хурова З.Ш., Машанло Р.Х., Паншарова Р, Ихия К.В., Санвазова Р.Р., Хушанло К., Фушонло А.М., Воншонло З. ба  "Күміс алқа"  - (җысы сын-ёнли дэ тёёнли  люгә зэ дуәщёрди вамуди мучинму) дыйшонли…

 2020 няншон 12 мучинму – Люшанло Б.О, Сулоэр З.А., Харсанова Р.М., Гасирова Д.Ю., Арса А.М., Хивар Р.В., Люярова А.Т., Мадалин С.Д., Маджингуй С.Ш., Юбурова Р.И.,  Идыбо Р.И., Мифуе З.К.   ба  "Күміс алқа"  - (җысы сын-ёнли дэ тёёнли  люгә зэ дуәди  вамуди мучинму) дыйшонли…

Җы зусы дин дади Йүнчиму! Җы зусы дин дади Гощин! Җы зусы дин дади Зывон! Җы зусы да Җечи! Җы зусы дин годи Шонхо!

  Ама, мама, мучин –  шыҗешон до мый йигә жын гынчян  җысы дин гуйҗунди жын!  Зу җы йи җү хуа «Мама» туфын-тусы зу  да суй ваваму куни нын тинлэ. Ба мамади щинэ до зыҗиди ваму гынчян шә йибыйзы ду шә бу ван.  Ба тади щёляр, жә шущин  лян линдор йиёнди шынйин тянтяр вумый ганзо зэ канҗя зэмусы тинҗя, щинни бу ю  зыҗиди зущён хўтёр йиён зы вон гони, гони  фиди, щүанди  шонли тянли…

Мама -  лян  җүнмый щятянди зохуа йиён, кэфанди җүнмый хуар йиён ю җонди җүн, видо ю цуан,  заёнди  янсый ю дуә. Зусы Мама ба зохуади йиче фугуй  ги заму зу дуангили!  Зу лян мама йидани ӊә зущён гўҗер литуди гунҗў (принцесса) зэмусы чинвон (принц) йиён зэ җүнмый фулинни лондини, җю хуардини, лян чон чүзы  дэ тёдини!

Ги дуәйибанзы жынму Мама – зу лян  гуй йүә йиён, йинви заму зэ бущинхали  та ги  да бонцуни, ги да лилённи! Щинни тэ гощинди сыхур, були тэ пәфанди сыхур, заму зу щин щинэди, жынщин дади, цощинди зэмусы бу фа юцуди Мама гынчянли.  Таму зу шә дуәшо щинҗиди хуа, юсы чуанфә, юсы лян заму йиданни  гощин дэ пәфан. Мама банди заёнди банфа, ба кўди вава җё  гощинни!

Мучин – җысы Йинщүн!  Ниму ду җыдома, виса сы   Йинщүн? Йинви таму ба зыҗиди нянлуй дэ тындун җё  зыҗиди ваму бу җян! Зу тэ винанди сыхур, дин пәфанди сыхур, Мама фанчон  пый щёлярдини, тади җыгә щёляр, зулян  жәтуди гуонлён йиён, бу ли тади мяншан лян.

Мама – җысы дин ходи, чигуэди! Мама  - җысы Зохуа, Гончён,  Йүнчи, Щинэ, Тэпин,  Хуаҗён, зэмусы фанчон каншуди, фубонди, чын жә шуди Нүжын! Мама – җысы Сынхуә, Гуонйин, Шуфу!

 

Щёнҗуонниди Нүжынму… Тасы хо җуонҗяхан, юсы кан җящяди йүнчи, юсы тёён вамуди нёнлозы, юсы ги зыҗиди ваму шон щүәди сыхур ги бонцу, юсы цэфын, юсы чўзы…

Щёнҗуонниди Нүжынму са сычиншон шу ду ё дони: ви җивар, гувар, җинщинди ги дуәжынму зу вуку чыди зэмусы ба гун ца сыхуршон шугуандо җуәзышон, щи йишон дэ хо цэфу, җейин кижынму зэмусы лон мынзы. Җы зусы тамуди да йүнчи. Чыщин доще ги вуло җуонҗяди жынму, ги тёён вамуди жынму, ги линшу жынму, ги кэ чичәди жынму, ги кэ пузыди жынму,  ги сун щинди жынму, фон сынлинди жынму, ги җёйүанму, дэфуму, лин ёнлянди жынму, ги  чиннянму  дашын  шә Ганще, Дуәще!

  Найигә йинсын ду ю  хони, билүн: дэфуму каншу дин гуйҗунди –  җысы гончён. Зэ җыгә йинсы сычиншон занли җинди зусы -  Т.М.Апаева,  Д.Юбурова, С.Щилязова,   М.Динлосан,  М. Дыва,  С.Чубаза,  Н.Джумазова, Ф.Люшанло, Р.Хусезова,  М. Милосы,  Ш.Сарова, У. Щилязова, С. Машанло,  Р.Давуза, А. Люярова, Х. Борова, М. Арлиз, Х. Эрва, Р. Вансан, У. Гарова, З. Хива,  Р. Сушонло, Р. Абамова, Ф. Машанло,  зэ хошоди данлинди.

Зэ тёён вамуди йинсыншон занли җинди Нүжынму е бу шо -  А.Д.Джинбарова, А.П.Люшанло, З.А. Ланимамова,  М.Ш.Мадышанова, А.С.Хилоу, Ш.Л.Хия, А.И.Сыва, М.Л.Удый, А.Щ.Динлосан,  С.Д.Вансинвин, С.Х.Айдырова, С.Г.Люсанова, З.Л.Дыдыху,  Х.Х. Щинчир,  А.Н.Айдырова, З.М.Хушанло, А.П.Мафкуева, А.И.Зазазова, Х.В.Санху, А.Л.Лосыева, А.Л.Дыдыху, А.Г.Мусарова зэ хошоди данлинди.

Сун щинди Нүжын – С.Ольгезова, колхоз гунзуәди нүжынму – С.Салпуева, Ч.Манезова, Ф.Динлосан, Ф.Цимер, А.Сыва. Г.Ясырова, М.Фулин зэ хошоди данлинди.

 Кэ фуфонди Нүжынму – У.Сейшанло, Р.Люшанло,  Х. Харова,   А.Эрса, К.Люшир, Б.Манарова, Р. Х. Умарова, Х.Ш.Хива.. Ш.Х. Хешанло  зэ хошоди данлинди.

 Даҗә фонзыди Нүжынму – Б. Нур, С. Лихар, С.Гадир, Х. Миндурова, Х.Сандурова, З.Щимарова, Ф.Бисирова, А.Хигу, С.Мавлян, Х.Щинчирова,  Р.Мавлян, Р. Махуанце  зэ хошоди данлинди.

Җыщезы Нүжынмуди миншын зэ натарни ? Зу зэ тади гункўшонни! Ги ниму лин ёнлянди Нүжынму, гунзуәди Нүжынму, тёён вамуди Нүжынму  панвон щинниди наннин, җящяди пиннан, тэпин, йүнчи дэ хуә бый суй. Җё ниди вонщён  дэ зывон фанчон суй ни, фугуй дэ гончён бә ли ни! Нисы замуди да шоншы! Җё чиннян фанчон та ниди җуәзун зу.

Вида щеҗяму, сыжынму, зуәчүҗяму, чонҗяму зэ  зыҗиди зуәпин литу ба Мучинмуди, Нүжынмуди гункў щели, чонли зэмусы куаҗёнли. Шыҗешонди нагә йинсын ду ю  бынзы дади, данзы дади, шыщин - шыйиди Нүжынмуни, Мучинмуни! Ги ниму, Мучинму, Нүжынму  чынщин доще!  Ба җыгә сывын на жә щин ги ниму гуйҗунди Мучинму, Нүжынму, на жә щин,  дуанги!

 

Нүжынди щин

 Хия Лаахунов

 

Нён җуа эр-нүр бу йүнйи, е җо мин дын

Хи  е ван хо җё будый фи, дундо чуон гын

Ю ё, ю чон години, лудо хуэйҗун

Җонда зусы хуә бобый, Нүжынди щин

Чиннён җуа эр-нү бу йүнйи, цо дуәшо щин

Шынти гончён тепыйли, бу фә зы жын

Лынтян данпа сындёли, гуәди тэ җин

Жәтян пади тэён сэ, лён фуҗы дун

Эр-нүр сын бин бу щинли, Мучин фа цу

Падо чинмё, чуон бянни, нялуйчон лю

Шон гэ, ха гэ вын данфор, ю чин дэфу

Бу фә йинчян хуа дуәшо, хуэйзў, жын җў

Фын чуй, тэён е сэли, хин нан чон лю

Гункў мәю вонфиди, йүншы бә цу

Шоншы, гощин дындини, чюхуди фу

Чиннёнди гун фичынли, кў мә бый шу

Дуәще, ниди чё шули, җуачын эр, сун!

Дуәще, ниди гункўли, е җо мин дын!

Дуәще, ниди цунминли, бый суй, чон мин!

Дуәще, ниди щинчонли, Нүжынди щин!