ОФ "Международная Академия
Культурного и Экономического
Сотрудничества
"Новый Шелковый Путь"

Мәю минзў - мәю йүян

02.06.2021

 

 

Җыгә шышон  ю гәшы – гәёнди янсый жынмуни, гәшы- гўёнди  минзўни. Мый йигә минзў ю гәҗяди йүянни. Җы җи җү хуади йисы тэ шындихын:  «Мәю  минзў,  мәю йүян». Зэ  җыщезы жынфур литу ю  заму, лохуэйхуэй.

Лохуэйжынму зэ хошоди гуйтуни җўдини.  Зэ натар гуә гуонйиндини таму зу фәди нэтарди хуа, були лакэ хуали зу тянди  нэтарди хуа. Җысы хо сычин, кәсы йигә са бу хо, ба хуэйзў йүян манмар зу вондёли.

Йинви җыгә  сычин Хазахстан  хуэйзў щехуэйди зунтун Хусей  Шимарович Дауров  лян Фатима Закировна Сеитова – йүнвынщүҗя, хущүанжын, җёшу зэмусы җё йингуй хуади җёйүан  чуанлянли дэ  зуәзоли  хын җыгә «Хуэйзў йүян»  җёкуәли, «Хуэйзў хуәфон»,  «Хуэйзў зуәзо», «Хуэйзў чүзы», «Араб йүян», «Җунгуй йүян», «Хуэйзў җёйүанму»  зэ хошо данлинди туантили.  

Ги  «Хуэйзў йүян» җёкуәди җёйүанмусы – З.Ш. Юнусова, Х.Т.Баратова, У.Э.Сыва. Таму сангә  мә кан винан сыхур, танщинди зэ онлайн  гили җёкуәли. Җы сангә җёйүанму ба йиче лилён заншон цощинди ги  жынму җёди  щищүәли  щинэ хуэйзў йүянли, кәсы щищүә йүянди жынму тэ шодихын.

Ё фәни, җёкуә гуәди тэ щинчүдихын. Вә да онлайн җёкуәшон  ба хуэйзў йүянди вынфа лўфу җыдо холи, җёйүанму лян тади щүәсынму  йидани нянли хошоди җүнмый сывын дэ  чигуэди гўҗерли, щищүәли хошо вида щеҗямуди зыҗуан лян тади зуәзоли.   Җёйүанму җё  вәму чўгуә нян, ще,  хан да вурус йүян  фанли гўҗёрмули вон хуэйзў йүяншон, були да хуэйзў йүяншон  вон вурус йүян.

Гуйҗун җёйүанму ба җёкуә тэ дуанди ходи йимяр, вә щүәди щели сывынли, лян вәди сывын зуәзочүжяму зуәли щёнчинли, йинйүәли.

Вәди дин дади вонщёнсы – җё шыҗешон  тэпин, пиннан. Җё ло-щё  ду ю җешы гончён,  щён фу, щихуан.  Җё  хуэйзў йүян зэ фаҗон, җё щүәтонниди ваму танщин шон щүә, ба фу хохор нян, җё ложынму ги нянчинжынму, шонянму дуәйи җё хо хуа, чито таму дуәйи ба хуэйзўди кучан вынщүә  литуди кугәр дэ кулюр, гўҗёр, чүзы  люхащёр.

Дансы мәю минзўли,  е зу мәю йүянли. Заму ду ё  ба йиче лилён  заншон,  танщин щищүә йүян, зэ фаҗон дэ каншу йүянди сычиншон лю да шын.

Чынщин доще   ги Х.Ш.Дауров лян Ф.З.Сеитова, ги ниму  фихади щинҗин лян гункў! Ги  җёйүанму,  до да ще, җё нимуди жыннэ, цощин дэ щинэ фанчон суй ниму!

Хуэйзў йүян

Җыгә шышон йүян дуә

Ги вә йигә дин ёҗин.

Җысы вәди чин йүян

Хуэйзў ни гўҗин.

 

Ган хуэйзў йүян чинди

Ги вә е мәю.

Суйди сыхур вә линди

Нянли, вә мә цу.

 

Фу ду нянди бу дый шо

Зущён ба та вә щүә хо.

Ложынму хуа фәди хо

Чин ниму ба да җи хо.

 

Ваму фанчон җё гощин

Дый җышы, нян фу танщин.

Даҗун ваму ю нынгу

Ба хуэйзў йүян щүә шын.

 

Вәди панвон җё хуэйзў

Лян фуму йүян.

Зэ щүәтонни җё ваму

Щүәди хохор нян.

 

Заму ду зан җин ба та

Щүәди хохор нян.

Җё йүян зысы фаҗон

Җё щинҗин бә ван.

 

 

Ги щинэ жын

 

 Ни мә зэ гынчян,  за җыму  нан.

Вәди щинни кундихын, хан ю пәфан.

Заму йидани гуәли эршы ву нян

Ба хошоди зуәнан заму лёнгәр җян.

Вә җер ба ни мынҗянли,

Заму лёнгәр зудини  шу линди шу.

Щёщё-тинтин щүандини, туди йивон

Гощин, щёди ни фәди, ни зу бә мон.

Ни мә янчуан зудёли

Вә хан бу щин.

Тянтян ба ни сылёнди

Нянлуй ян щин.

Вәди щинни ножынди

За җыму тын.

Вәди, вәди бонгәр щин

Вәди щинэ жын.

Ни мә янчуан зудёли

Вә хан бу щин.

Тянтян ба ни сылёнди

Нянлуй ян щин.

Вәди щинни ножынди

За җыму тын.

Вәди, вәди бонгәр щин

Вәди щинэ жын.

 

Вәди щинни тэ монбый,

Щинэди вәди жын.

Ни за зуди җыму куэ

Ба вә мә тын.

Ба вә йигәр шынхали

 Җыгә дуняншон.

 

Җыгә шышон мәю ни

 Мәю гощин.

Вәди щинни ножынди

За җыму тын.

Җыгә шышон мәю ни

Мәю гощин.

Вәди, вәди бонгәр щин

Вәди щинэ жын.

Җыгә шышон мәю ни

 Мәю гощин.

Вәди щинни ножынди

За җыму тын.

Җыгә шышон мәю ни

Мәю гощин.

Вәди, вәди бонгәр щин

Вәди щинэ жын.

 

Ги нёнлозы

 

Вә сылёнди вә мин да

Вә ю мама, ю дада.

Гуонсы йигә са бу хо

Щинэди жын зуди зо.

Зущён йүәлён пый щинщю

Нёнлозы гянчянни зу.

Таму зуәдо вә гынчян

Чёчёр фә хуа, манмар щүан.

 

Вәди мамат- вәди нунщёнди чинжын

Вәди дада - вәди щинэди жын.

Ба ниму вә җян, вәди щин щён шон тян.

Вә тэ гощин ба нимуди шынйин тин.

 

Щинэ дада щинэ ма

Ги ниму панвон гуонлён.

Панвон җешыди гончён

Панвон йүнчи дэ фаҗон.

Җё Хўда ба ниму каншу

Ба эрнү ниму линшу.

Пиннан, тэпин лян  гончён

Химин ниму цо щин.

 

 

Мәю йүян, мә минзў

 

Вә гәжынсы лохуэйхуэй,

Чиннён йүянсы хуэйзў.

Йүян дансы фә бу дуй,

Мәю йүян, мә минзў.

 

Мәю йүян, мә минзў,

Ба йүян заму каншучў.

Зущён зўбый нандунха,

Ги ваму заму люха.

 

Хуэйзў йүян дуә хо тин,

Ба ни тинҗя вә гощин.

Нисы вәди да гуонлён,

Хуәдо ло ба ни бу вон!

 

 

 

А.Р.Мамиева