ОФ "Международная Академия
Культурного и Экономического
Сотрудничества
"Новый Шелковый Путь"

Новая школа в радость всем! Щин щүәтон – даҗунди гощин!

07.09.2021

   Лян  җейин җүнмый чютян  сыхур Масанчын щёнҗуонниди жынму йидани  җейинли щин щүәтоннили. Җысы гуйҗя  ги таму дуанлигә гуйҗун лищин. Ба җыгә щин щүәтон җёйүанму, щүәсынму, нён-лозыму дынли хын  дуә гунфули. Җысыма, тамуди йүнчи, зывон  дэ вонщён  зущён  хўтёр фишон лэли!
   Җюйүә чў,  Масанчын щёнҗуонниди  № 50  җундын щүәтон ба фоншәр мын кэди куанкуарди җейинли  кижынму лян  җўжынмули.
   Зэ җыгә җечишон лэхади  щүәсынму  дабанди шызэ хокан, кәсы җёйүанму лян нён-лозыму  хан би щүәсынму дабанди хокан.  Тамуди шуни, бу шә щүәсынму, җёйүанма, нён-лозыма ду нади йибазы җүнмый хуар.
   Ба щүәтон дабанди тэ җүнмыйдихын: заёнди чи, данзы, хуар, хун, лю, хуон, лан янсыйди  дуантёзы  зэ хошоди данлинди.
   Щүәҗон  Биржан Мунашбекович Буйембаев ба җечи  кэкэли, ба йиче лэхади кижынму, нён – лозыму, җёйүанму, щүәсынму  на жәщин гунщилиди зыху,  ба хуа жонги Жамбыл җуди  аким Бердибек Машбекович Сапарбаевли. Зэ тади бого литу та зу чынщин ги замуди Зунтун  Касым-Жомарт Токаев  доли щели. Зу җочў тади фынфу няннян щюгэ хошо щин щүәтон дэ вава йүанзымудини. Ги нён – лозыму лян җёйүанму, щүәсынму зафули дый җышыди сычиншон даҗя ё люшынни.
   Ба хун дуантёзы җёкэлиди зыху ду доли щүәтонни литули.  Чон зудозы,  лёнхуә җёнтон, йилю лёнхонди җуәзы йидынзы, җүнмый чуонлянзы ба щүәтон дабанди тэ хокандихын!  Җыгә щүәтон литу мощёр йичян ваму дый җышынни, йибый дуә җёйүанму ба щүәсынму вон Дый Җышыди гуйту лини җё таму юҗуанни.
   Йиче лэхади  жынму ду  ю йигә  җун-ё вонщённи, җё замуди ваму, ба фу нянван чынха ю бынсыди, ю миншын дади  жынмунни. Зэ бохў Зўгуйди сычиншон  ба йиче лилён заншон зы вончян шыканди зу!  Гунщи ниму! Гунщи!                                                                                                                                                                      Ухуар Сыва