ОФ "Международная Академия
Культурного и Экономического
Сотрудничества
"Новый Шелковый Путь"

Память о писателе – Щеҗяди җищён

08.02.2021

Эрли Эрбудўсы 1917 нянди җынйүә 20 зэ  Хырхыз ССРди, Москва районшонди Александровка щёнҗуонни сын-ёнхади. Зу зэ җыгә  щёнҗуонниди бу манфуди җундын щүәтонни нянли фули.

1941 няншон ба та тёли бин, дафандо җоншонли. Та бохўли Ленинград чынпули.  Вида Зўгуй җон даба, та җуанхуэйҗя зэ Фрунзе  чинниди Минжын җышы министерствошон гунзуәли . 1946 няншон та вудо Алма-Ата чынниди  вэгуй йүян дащүә литу нянли фули. Зыху, та да 1949 нян йичыр до 1957 няншон зэ щүәтонни донли җёйүанли.

Да 1957 нян до 1977 няншон Эрли Эрбудў зэ «Шыйүә чи»  боди редакцияшон гунзуәли. Зу да нэйнян дашон та щетуә вынщүә зуәпинли.

Эрли Эрбудў щечўлэли хынщезы зәпин. Җысы «Гўнёнди вонщён», «Нүжынди щин», «Щёмый щёнтун», «Маҗяди щёхуар», «Цунхуар» зэ данлинди щёфә.

Лян ло гуонйин сынхади ха шынбазы җынҗанхади, ви щин гуойин, щин  жынли-дэдо, йидани фи гункў – дусы Э.Эрбудў щёфә  литуди җун-ё йисы. Ба ло гуонйиншон  хуэйзў жын гуәхади чүннан гуонйин та щёди е чёдихын.

Лян ще щёфә дэ данлинди зуәпин йитун, Эрли Эрбудўсы  хо фанйижын.. та ба А.Куприн лян АЧеховди, А. Толстой дэ  М.Горькийди, М.Ауэзов лян Ч. Айтматовди хынщезы щёфә ду фандо хуэйзў хуашондини. Эрли Эрбудўсы щеҗя лянбоди йүан.

Эрли  Эрбудў 1987 няншон чүли шыли, кәсы ба та зуәзохади зуәпиннму нянҗянму лян тамуди йинщүнму йидани юсы гощин, юсы пәфандини.