ОФ "Международная Академия
Культурного и Экономического
Сотрудничества
"Новый Шелковый Путь"

Рамазанэ долэли - мәминму ду гощин!

23.03.2023

Гуйҗун мәминму, хогәр дищүн-зымыйму!

Щүанлэди гуйҗун Рамазан (Рамадан) йүәфынни ба ниму ду на жәщин, ганҗин сыщён лян хо нете гунщи! Җё ниму ду пиннан-вусыди, чинчин-чёчёди, хохо-дододи ба гуйҗун йи йүә зэ фынчўлэ. Җё ба нимуди хо нете, ганҗин щинчон дэ хо ганбан ду җунчынлё!

  Да муслим лифашон Рамадан були ба та хан җёди Рамазансы ди җюгә йүә.  До йиман муслим жынму гынчян тасы дин гуйҗунди. Зу җы йигә гуйҗун йүә литу чуаншыҗешонди муслимжынму зў нэмазы, ган хо, чито җё Аллаху Торля фужо гўнахар, чито җё шыҗешон пиннан, читоди җё гончён дэ щёнхо бә ли йичеди жынму. Зу җыгә сыхур    мәминму да йизор жәту хан мә чўлэди сыхур йичыр до жәту луәди сыхур, быйжынни йитян ду фын зэдини, ган ходини, ги зуәнанди жынму, етим ваму, нүгуафуму дэ бинжынму шәсандини, ги бонцудини.

Рамадан да араб йүян фангуәлэди хуа, «чүнжә» (зной), «шоди» (горячий), «жәди» (жаркий)…

Җиннян 2023 няншон Рамадан да санйүә 23 дали турли, пиннан-вусы йичыр до сыйүә 21.   Җиннян ё фын 30 тян зэни, ю йинян фын 29 тян зэ.

Фынкэ Рамазанэ зэли ё ба хошоди лўфу җыдони, хан ё ба йиче лўфу зунчўни, билүн: сыхуршон чы зо фан, сыхуршон кэ зэ, чўгуә чыхә ё ба зуй каншухани, бу ё шә щян хуа, быйтан жын, җё нянҗин, шәту –ду ё фын зэни.

Ту йитян фын зэди хушон ё сун ющённи. Юди нүжынму хан сун баурсак дэ заён шохади тонмәмә зэ хошо данлинди чыхә.

Ющён-җысы зэ ю литу захади мәмә. Ба мян дюди вонкэ ё фынкэни, кәсы фур бусы фонфор, йүандин ё йигә дан фурни. Зыху ба та ванчын йүан дандар зу гуәха дё фанчили. Вон гуәни до юди сыхур зэ гуә гынзы гынчян зу читони, дё йиче вонжынму ба сэвабу ду дыйшон.  Ю гуә шо хунди сыхур, ба җыгә йүандандар на ганҗон вонкэ ё ганни. Ганкэлэди зыху донҗунни за лёнгә кўлўнзы. Вон гуәни щяди сыхур бу тынди читоди зу дўвар ги йиче вонжынму.

Ба ющён лочўлэди зыху вон куонкуор литу, були вон цапанзы дэ гәди зу ги сунди ваваму  зафуни: «Фонгўди, щёщинди ги линҗүжынму ба ющён  ду сун до».

Сункэ ющёнли ё ги чиҗязы линҗяму сунгини.  Ба җыгә фурзы зы ё дуәни, бу ё шо.  Виса чигә?  Мәминму ба фурзы 7 тэ донсыдихын. Та ю гәҗяди либянди лисыни…

Ющён ло ванли, җыхур җящяди нүжынму цощинди зу зўли вуку чыдили. Ги таму чынщин доще, бу кан таму е фынди зэ, кәсы ба йиче лилён заншон цощинди зули заёнди вуку чыдили. Җуәзышон са ду юни: зор (мизор), заёнди готян, ющён, цэ, жу, бозы…

Ба зэ кэлиди зыху, щехуанйихар, ду шушыди зў таравих нэмазыни. Йиче нанжыму, бу шә да-щё ду вон сынни зули, таму зэ нэтар зу намазни, нүжынму зэ җяни зудини.

Зу җымуҗя йигә йүә зущён хўтер йиён зы вон йүанни фили…

Щинэди дищүнму, зымыйму!  Җыгә йиче мәминжынмуди гуйҗун йүәфынни ги даҗя панвон шынти гончён, җящяди пиннан-вусы, тяндади йүнчи дэ гунзуәди чынгун. Җё шыҗе тэпин! Рамазанэ йүәфынни ги мый йигә жын җё щячон ризги, цымин бэрэкэти!

Ухуар Сыва