ОФ "Международная Академия
Культурного и Экономического
Сотрудничества
"Новый Шелковый Путь"

Стремление к знаниям, трудолюбие и патриотизм Зыщён дый җышы, щинэ гункȳ дэ Зȳгуй

08.09.2022

   Җинтян җюйүә чȳ 1  зэ  замуди гуйту, щинэди Хазахстан нын җян җымугә: нёнлозыму лян ваму хуонхуон-монмонди вон щүәтонни зудини. Юди ваму щётинди зудини, юди җизоди, юди туфын-тусы вон щүәтонни шушы зудини, йинви таму лян щүәтон, җёйүанму, пын-юму жыншычини.
   Җиннян 2022 няншон 7637 щүәтонниди мын ги 3,6  дуә ван  щүәсынму ба мын кэкэни.
   Шон щүәди туршон мощёр 80  щин щүәтон җёйин вамудини. Йичыр до нянди йиршони вонщён щюгэ 230 щүәтонни.  Җысы замуди да шоншы!
   Хазахстан гуйтуни җюйүә чȳ 1 җейин «Дый җышыди җечидини»
   Җиннян бу щён няннянди, ваму нян 34 йичи выфыншон чынха 36 йичили.
   Шанбэ лян екшанбэ щүәтон, җёйүанму, щүәсынму ду щехуандини.
   Гуйтуди линшу жынму ги чуандэ лю дашындини. Чуанди йифу зусы: нүщүәсынму бый  дуан санзы, хишыланди  чүнзы, щүәсынму бый сазы дэ хишыланли кȳзы.
   Лян няннян йиён даҗун жынму, шыеҗяму, җёйү зуә гунди жынму  цощинди ги шон щүәди етим ваму, гуонйин ю винанди щүәсынму гиди заёнди бонцу-җысы ги таму дуанди  йифу, хэ, пибо зэмусы щүәтонни щүәсынму сыйүнди дунщи: мигәр, гэран, цымый, щефа бынбыр зэ хошо данлинди.
   Да шон щүәди щин няншон ю йидяр гэбянни – янҗю чȳлэли  до шон 1-хо ди щүәсынму гынчян щищүә сан ёнзы йүян тэ винандихын, йинви җыгә щянзэ җё таму щян щүә хуэй ще дэ нян на зыҗиди чин йүян, зыху цэ ё щищүә данлинди йүянни.
   Җёйү гунзуәди жынму гиди фынфу: 1-хо нянди щүәсынму зэ щищүә гуйтуди хазах йүянниди щүәтон зэ шон щүә, таму  гуон щищүә хазах йүянни. Кәсы ба вурус йүян таму да  2 – хо цэ да тур щищүәди нянни. Ба йинйү (английский язык) да 3 – хо таму цэ щищүәди  цэ нянни
   1-хо ваму зэ  щищүә  вурус йүянди щүәтонни шон щүә, таму щищүә лёнгә йүянни -  хазах дэ вурус.
   Дый данин җышы – җысы дин ёҗинди сычин.  Замуди Зунтун  Касым-Жомарт Токаев ги  фаҗон, щищүә дэ каншу  җышы  лю да шындини, йинви җыгә та лян тади  гунзуәди жынму зоди заёнди банфа, җё ваму дый җышы. Ба данин җышы дыйха, заму ду  вонщёнди җё таму чынха ю хо миншынди, бынсыди, тэнэ зэмусы щинэ зыҗиди  Зȳгуйди  жынму.

Ухуар Сыва