ОФ "Международная Академия
Культурного и Экономического
Сотрудничества
"Новый Шелковый Путь"

ФОНВЫНЛИ ЮСУФ - ХАЗРЕТ минщяди җунщүәли

14.09.2020

2018 нянди вуйүәни РУМЦ  җёщүәфа  лянхәди йүанму  фонвынли  Ирдык щёнҗуонниди  Юсуф - Хазрет  минщяди  җундын щүәтонли.  Цанҗяли  Райха Харсановна  җочў щүанҗинди  щин  җёщүәфа лўфу зўҗыхади  куәщүә  җёкуәли.

Юсуф - Хазрет  җысы сый?  Җысы  щүәҗон Зебера Харсановна  лян Райха Харсановнади  зўтэе (прапрадед).  Жын ба та җёчын  Дасыфули.  Тади 6 эрзы литу ди сангәсы  Малик.  Маликди  йигә эрзы зусы  Харсан.  Харсан Маликовичсы  җёли вурус лян дыйгуй  йүянди җёйүан.  Та линшули  Иссык-Куль җуди  РИУУли,  донли щүәҗонли.   3 эрзы, 4 нүр дусы  җёйүан җящяди  худэ.  4 нүр лян йигә эрзысы  җёйүхонни дыйли  юдынсын l-ll-l  (отличник) минтонди  җёйүанму.  Ди сангә нүр Зебера, тали дадади  җүәзун,  җы зу 20 нян дыйли  җыҗон зыҗиди щүәтондини,  донди щүәҗон.  Ди сыгә  Райха, җё хуэйзў йүяндини.

Щянзэди гуонйиншон  җёфуди лян нянфудиди  мин  щян бу далима!  Йинцысы  зуәзочўлэли  дуәшо  заёрди җичи,  зущён  дянно, дянсы, дянйин-слайд, шуҗи-ватсапп,  эрҗи з. д.  Сыйүн таму ю фонбян, ю жәно!  Райха Харсановна  ба җичи сыйүндо вифыншондини, лян да җёнжын йиён.  Җёкуә гуәди ю жәно, йүн хунхуә!

Ю минди  Юсупов җёйүан җящяди  ю да җылёнди  гын  шындо  фаҗон хуэйзў вынминди  лисы литудини.

Җунгуйди  дашы  кын ги җыгә  щүәтон  дон ки.

Щёнхо - җысы йигә  ю шын йисыди, ёҗин дунфа (понятие). Юсупов җящяди щёнхо, жынни, щянхуэй е гуәги щүәтон туантидини.  Ду йищин- йиҗиди ванчын зыҗиди жынвудини,  йигәр фубон йигәрдини.  Ба дочиди ки җейинди тэ хо!  Сан дун - санчонди лян заёрди дин щёнди чыди дэчынли.  Мә па мафан, вәму җүәлёнди хэсоди.  Җысы жынҗя җящя зу да нэхур йилюхади куйчын - дада-ёнёнди, куанкуан-җанҗанди, на хо щинчон дэ ки.  Кижын щинниди  щихуан лян шоншы ду чынбухали!

Гуйҗун Харсан Маликов җящяди җёйүан худэ,  нимусы вәмуди да шоншы!  Ба нимуди жынйи, щянхуэй, жынли-дэдо - йиче җычян җылён вәму быйдо щиннидини!  Йүнзун вонбудё!

Тёён  хубыйди хуәшон,  ги хо җёкуәди фонмян - йиче җёйү хуә литу  ниму җящя до йиче җёйүан лян линшужынмушонсы  дин ходи, дин шонди,  дин җычянди  ЁНЗЫ.

ГИ ниму дуәдуәрди дуәще!

Җё ниму пиннан - вусыди чон хуәди!  Йичеди ха лян дэ,  бин лян хэ  җё йүан ли нимуди җящя лян ниму щёнҗуонди!

ТЭНЭ  НИМУДИ  Зайнап Шафузовна лян  РУМЦди  йүанму

Х А З А Х С Т А Н Д И    ХУЭЙЗЎ   ЙҮЯНди   щүәщи