ОФ "Международная Академия
Культурного и Экономического
Сотрудничества
"Новый Шелковый Путь"

Фанчон зэ минжынмуди җунщинни!

11.09.2022

   Җиннян  заму җейин Динмухамед Ахмедович Кунаевди 110 суйди сынжырни.  
   Да жынмуди куни кын нын тинҗян җымуди хуа – тасы  Хазах минзȳди ю миншынди эрзы.
   Динмухамед Ахмедович Кунаев  1912 нян, җынйүә 12 зэ Верный,  вуҗинсы Алматы чынпуни  сын-ёнхади.  Тади фучин  Минлиахмед Кунаев  (1886 – 1976 н.н.) зыҗи щүәхуэй лян вурус дэ хазах йүян нян дэ ще. Тади мучин  Зауре Баировна (1888-1973 н.н.) зэ  Чилик щёнҗуонни, Чиликди дичүни, йигә чүнханди җящя сын-ёнхади. Таму лёнкузы йидани  гуәли мощёр чишы  дуә нян.
   Динмухамед Ахмедович Кунаев ба сы хо фу зэ 19 хо  Чернышевский җунщүә нянванли, зыху доли 14 хо җунщүәни дыйли җышыли.
   1931 няншон та вудо Москва чыниди дащүә литули (Московский институт  цветных металлов и золота). Тади нёнлозыму зэ  фущин  литу ба щёнҗуонниди винан гуонйин тинтир щели. Зусы 1932-1933 няншон  хошоди жынму шули винанли, шули вәли…
   1936 нян ба дащүә нян ван,  та зу донли линшу жын зэ Алтай, Риддерс Лениногорск  рудник гунзуәли,  йичыр до 1942 нян.
   45 нян Д.А.Кунаев зули гуйтуди гуан хуәли.
   25 нян Динмухамед Ахмедович Кунаев  донди  ту йигә гунхәгуә линшу жын.
   Динмухамед Конаев  ю гунлоди йимяр дыйли хошоди шонхо. Та янҗю зэмусы щели мощёр 200 дуә  куәщүә хуә.   Ги  Алмата дащүә, щүәтон, хошоди  хонзы   ду нанди тади  щинминзы.
   1992 нян, шыйүә 13 Алмата чынпуни зуәзолигә  «Международный фонд Кунаева».
   2002 няншон,  җынйүә 12 Алмата чынни кэлигә  Кунаевди бәвуган.
   2003 няншон зэ Алакольск дичү Алмата җуни щюгэлигә йигә җищён бан.
   1993 нян байүә 25 до йиче Хазахстанди минжынму гынчян  чынха  дин хинанди жызыли, йинви Динмухамед Ахмедович Кунаев чүли шыли. Йигә шыҗе  ба тади вучон җыдоли. Мощёр шычян дуә жын лян та либэли.  Да либэ жынмуди куни зы тинҗян җы җи җү хуа: «Хозэди, Вида жын! »