ОФ "Международная Академия
Культурного и Экономического
Сотрудничества
"Новый Шелковый Путь"

Хадж – җысы йиче жынмуди дин дади йигә зыян дэ жути

12.07.2022

   Чийүәни туршон,  йигә шыҗешонди,   мощёр сыбыйван  дуә мәмин жынму да Хазахстан  зэ Мекке чо Хадж чили.
   Хадж – җысы йиче жынмуди  дин дади йигә  зыян ги зыҗиди луәхар (душа) лян жути (тело). Чо Хаджди жынму суйфу бу йиён: ложынму е юни, нянчин жынму е юни.  Кәсы до ложынму гынчян ю йидяр винанни. Мә кан винан, ложынму ба йиче лилён  дэ личи заншон цощинди йищин – йиҗи ба са ду гандо сымяршонни.  Нянчин жынму,  шоннянму ги таму гиди да бонцу…
   Ту йи базы чо Хаджди жынму зуәди фичин  люйүәни 28 да Хазахстан фишон зули. Замуди гуйниди жынму вон Медина дэ Джидда да Алматы, Нур-Султан, Чимкент дэ Актау  фиҗичонзы ду нын фишон чи.
   Лян чо Хаджди жынму йидани, хошо дэфу дэ щянсын, люшынди каншу тамуди гончёндини. Чȳгуә  щянсынму замуди  ДУМК Муфтий  Наурызбай хаджы линшу тамудини.
   Зу зэ Мекке да ДУМК йи базы жынму лян Муфтия Ершат хажы Онгар-улы лян замуХазахстан чо Хаджди жынму йүли мянли.  Таму ба йиче чо Хаджди жынму  гунщилиди зыху, ги жынмуди  вынти чынли хуэйдали.
   Чынщин доли йигә ще ги «Санабл-тур» гунсы лян тамуди линшу жын Рашид Шесиров.  
   Мый йибазы ю зыҗиди  имамни – җысы җылён годи линшу жынму. Чынщин доще ги Канат-Али Такиров. Тади  тянтяр вумый  җён-янни ги йичеди вынти ба  хуэйда ду нын гишон  зэмусы нын пәщёкэ.
   Җён-ян зэ зȳ ванлиди зыху таму йидани зу зу хо дȳварли.   
   Туфын-тусы чо Хаджди жын ба йиче җон ё хуанлённи зэмусы зэ чинчин-люжынму гынчян ба кухан ё ёншонни.
   Доли гуйҗунди  Мекке дифоншонли  читоди ги ду ги йигә гончён, шыҗеди пиннан-вусы, читоди җё шонянму каншу тэпин дэ щёнхо  зэмусы  панвонди җё ду зэ җыгә гуйҗун дифоншон чийихар.
   Доли Мина чуандони 100 чян дуә җонфон  дын тамудини.  Мина чуандонниди лисы тэ шындихын. Гȳдэ гуонйиншон  Адам Шынжын ба та хан җёди Абу аль-Башар («отец человечества»)  доли Цейлонли, Хева тэтэ (Ева) доли Джиддали.  Санбый дуә нян таму зэ хидундунди  Шыҗе юҗуанли, зыху  хунчи манмар чȳлэди сыхур таму лёнгәр  зэ Мина чуандонни цэ йүли мянли… Зу зэ лёнгә гȳдуй таму йигәр золи йигәрли. Йинви җыгә гȳдуй  җёли йигә Аc-Сафа и Аль-Марва.
   Хан ю җымугәли йигә лисыни.  Зу зэ җыгә сани лян замуди Ибрахим Шынжын йүли йигә чигуэ сычин. Ду җыдони Ибрахим (САВ)  Шынжын  86 суйшон цэ дыйлигә эрзы  Исмаил. Аллах Тоәрля зыян таму  зунхў зу та гилигә җымуди  фынфу  җё ба зыҗиди  шысан суйди эрзы Исмаил шәсанлёни. Шынжын  (САВ)  ба зыҗиди щинэ эрзы линдо Мина санчуанили.  Ибрахим (САВ)   Шынжын лян тади эрзы Исмаил ба са ду шуган бянйили зыху, Аллах Тоәрля ба Ибрахим (САВ)  Шынжынди  җын щин дэ тинхуади ганбан канчўлэлиди зыху ба таму  фоншәли. Шәсан щинэ эрзыди  вифыншон та ги шәсанлигә ёнгор. Зу зэ җыгә шәсанниди  дифоншон зыху щюгэли Мекка чынпули.
   Җысыма, гуәли  дуәшон  быйчян нянли  еба, Зуль-Хиджр  йүәфынни зэ Мина чуандонни, чо Хаджд  жынму шәсан чȳсындини.
   Гуйҗунди Арафа жызы е долэли. Җинян лян җȳма жызы  до йидарнили. Йиче чо Хаджди жынму зэ Арафа чуандонни чито, Аллах Тоәрля ба йиче мәминмуди гȳнахар фужо зэмусы  читоли  гончён дэ пиннанли.
   Даҗун ду читоли җё йиче мәминму зэ җыгә гуйҗун дифоншон ду чийихар…
   Да чийүәни 15 йичыр до чйүәни 23 заму Хазахстан чо Хаджди жынму пиннан зу доли зыҗиди Зȳгуйнили.
 
Ухуар Сыва