ОФ "Международная Академия
Культурного и Экономического
Сотрудничества
"Новый Шелковый Путь"

Хазахстан минзў дуәди гуйту - Многонациональный Казахстан

18.10.2022

Зу җочў җы җи җү хуа Масанчи щёнҗуон № 13 җунщүәни 2022 н. шыйүә чў 7 гуәли жәно «Хазахстан минзў дуәди гуйту»  пинпинлини. Тамуди дин ёҗинди вонщён ба Хазахстан диҗешон җўди заёнди минжынмуди щёнхо дэ тэпин, куйчын лян лийи, минжынмуди хуәфон, чуанди йифуму зыйихар.

Дин годи шонхо жюриму Толеген Коркемжан - щүәҗонди бонмон жын, Акбота Акпай - психолог, Гулжанат Молдахан – җёйүан, Жамиля Жуманиязова – кэ фуфонди нүжын ги 11 «Ә» нянди щүәсынму (линшужын Гульжахан Бейсенбаева Изтурганова) дуангили.  Таму зыфәли Болгария жынмуди гуәхуәли.

Ту йигә выфын 11 «А» щүәсынму (линшужын Кундыз Ешбай) җаншонли.  Таму щёчинди ба Испания жынмуди куйчын зыфәли зэмусы дуанли йигә жәно тёву.

Ди эргә вифын ги 9 «А» щүәсынму (линшужын Рахима Харсановна Арлиева) дуангили. Ё шәни, узбек минжынмуди хуәфонниди чыхә тэ задихын зэмусы готян тэ щёндихын – җысы фи путо, тянгуа, щигуа, шылю, ван мәмә зэ хошоди данлинди.

Ди сангә вифын ги 9 «В» щүәсынму (линшужын Рима Шемуровна Шимарова) дуангили. Таму зэ зыҗиди фашу литу ба хуэйзў минжынди лийи, куйчын, кучуан вынщүә, хуәфон дэ чуанди чинщюди йишон лян куа дэ зыфәли.  Таму фищин зухади «Щи» шызэ хокан, хан ю щён. Литу са чыхә ду юни: нюжу, җивар жу, йүр, бозы, нэго, лазы цэ, фынчёзы, шохади чезы, цохади лазы цэ, кихади җидан, ванзы дэ ван җынмәмә, ютазы зэ хошо данлинди.  Ду җыдони ба җы йиёнзы чыди, ги дин гуйҗун жынму вон җуәзы готу дуанни.

Чўгуә җыщезы 9 «Б» щүәсынму ба хазах минзўди гуонйин бёфәли, зыфә тамуди йифу, ганбан дэ куйчынли.

9 «Г» щүәсынму ба уйгур минзўди гуәхуә ги йиче жынму гощинди бёфәли, ба тамуди хуәфон дэ ганбан титир шәли йибян.

Ба вурус минзў жынмуди гуонйин 10 «Ә» щүәсынму зэ зыҗиди богошон шәли зэмусы дуанхади тёву шызэ хокан. Тамуди хуәфонниди чыхә тэ задихын.  Щюхади хуар тэ җүмыйдихын.

Жәно җечи е гуәли, шонхо ду дыйшонли, ба йиче минзўди чыхә ду шонли, ба жәно тёву ду җянли, шутин чүзыму е тинли! Кәсы йиче лэхади кижынму, щүәсынму лян тамуди җёйүанму хын дади гунфу бу щён либэ.  Тамуди  вонщёнди җё җыгә җечи фанчон зэ даҗун жынмуди щинни. Җё шыҗешон йиче минзўму ду щёнхо, йигә ба йигә тэнэ дэ цощин. Ба мый йигә минзўди щёнщү бә вон зэмусы  щищүә дэ каншу минжынмуди куйчын, лийи, йүян дэ вынщүә. Зысы йиданни, шу лян шу вончян шыканди зу, лян зыҗиди лилён щюгэ дэ фаҗон замуди щинэ Зўгуй Хазахстан!