ОФ "Международная Академия
Культурного и Экономического
Сотрудничества
"Новый Шелковый Путь"

Хазах минжынди хә цади куйчын

25.03.2023

Чыхә до хазах минжынму гынчянсы дин гуйҗунди, дин тэнэди йиёнзы җейин кижынмуди фонфа. Йинви җыгә ю хошоди хә цади ёнфани.

Җингуан ца. Мый йигә жынди сынхуәни ю гощин дэ пәфан сычинмуни. Гощин сычин – җысы на жәщин гунщи, гуон панвон хо сычин.  Кәсы е ю пәфанди сычинни – җысы вичү, пәфан, винан. Зу җыгә сыхур линҗү жынму, чинчинму, дайүаниди жынму шудо йидани ги таму шә җи җү щинҗиди хо хуани. Җȳрҗяму ги таму цощинди ги җуәзышон зу шу гәёнди щён чыхәни. Зу йинви җыгә ба та җёди Җингуан ца.

Тян ца. Җочȳ куйчын, нүщү нын ту щифур, кәсы щифур лян тади нёнлозы бу дайинди йимяр, нүщүди дафан бугуан 4 – 5 чинчин жынму ги шон мын дэ хуэй хуачини.

Таму ла мәди сыхур зу ба тамуди дуәжынму гуәхади гуонйин лян куа дэ зыфәди зу шәли, зыху ба щифурди нёнлозыму, чинчинму чиндо таму җяни җё хә ца чини. Таму ги чёхади кижынму җуәзышон гә сани ду бу җыдоли, цощинди ба са хо чыхә вон җуәзышон дуанни.

Зу йинви җыгә ба та җёлигә Тян ца. Зэ җуәзы гынчян хә Тян цади сыхур таму йигә лян йигә йүә зу лянщи холи, зыху шонлёни замуҗя гуә хун сыни. Тян ца ги хэчиди жынму ги да лилён дэ хочȳни.

Дасан ца.  Бугуан зукэ җяхȳ са хуәкэли, җё ён мо, датур лү   ню нэзы, ма нэзы, җё ён мо, були ги сынлинму та ходи сыхур җȳжын зу дуан җыгә цани.

Линйиршон зу нын зу йигә цанву, да чыхәди куйчын ман нын канлэ, замуҗя хазах минжын йигә ба йигә тэнэдини, цощинди, кангȳдини. Таму ба зыҗиди куйчын тэ донсыдихын, зоди заёнди банфа каншу, бохȳ зэмусы фаҗон щинэди гуәхуә.

Новый слой