ОФ "Международная Академия
Культурного и Экономического
Сотрудничества
"Новый Шелковый Путь"

Хуэйзўжынмуди да ШОНШЫ!

09.12.2021

 

   Хуэйзў, хуэйхуэй, лохуэй… Җыгә минзу  шыҗешонди  нагә дифоншон ду юни. Кәсы таму доли натар, зу ба зыҗиди  вынмин дэ куйчын  цощинди зу чуанфәли, бёфәли. Доли  натар еба,  таму зэ тифәчелэ щинэди Зўгуй щинни зу пәфанли. Ба җыгә пәфан таму зоди заёнди лўфу зу мянгуәли.
   Җиргә зэ җыгә  боди мянзышон, ги щинэди нянҗяму ба Штат Флорида гуәлиди йигә банфа жыншыйихар.  
   «Шыҗе вынмин тэпинди хуэйян» «Фестиваль Культуры народов мира». Зэ җыгә хуэйяншон  шыҗешонди йиче минзў жынму зыли зыҗиди йифули. Хуэйзў  нүжын Камилла Юсупова лян тади мучин Марина Юсупова  ба заму щин щифурди  йифу - бида лян жыншы, зыфә  дэ  куали.
   Марина Юсупова  цощинди каншу дэ фаҗон  замуди куйчын, вынмин дэ лийидини. Та кын шә җымуди хуа:  Ңәди вонщёнсы - каншу минжынди куйчын зэмусы хан щён җё йигә шыҗешонди жынму ба хуэйзў минжынди гынди  да нани лэли зэмусы  ба чыхә, чуандэ ду җыдо хо. Зусы заму зэ щинэди гуйтуни җўли 140 нян дуәли еба, кәсы ба замуди минзў җыдоди жынму тэ чүшо.
   Даҗун ду җыдони 140 нян  туни хуэйзў минжын доли щинэ Хазахстан, Хырхызстан дэ Узбекистан диҗешонли.
   140 нян зотуни хуэйзўди җя зэ Җунгуйлэ. Таму лян йиче минзў йидани гуәли зэмусы фаҗонли гуонйинли.  Бу җыдо фа, бу шә дунтян  лынма, щятян жәма таму химин цощинди тёёнли  зэмусы җуали вамули. Тамуди дин дади вонщёнсы җё ваму  ба фу  хохор нян, ба ложын донсы, җондали ги минжын ба сы ган.  Хуэйзў минжынди дин дади зывонсы җё хубыйму гуә хо гуонйин, щёнчун нёнлозы, тёён эрнү, щинэ Зўгуй нэ ло-шо зэмусы ба минзўди гын җуа ло.
   Тифәче Җунгуй  хуэйзў жынмуди щинни дуәму  наншу  еба,  кәсы тамуди  щёляр  фанчон бу ли   тамуди пәфанди лян.
   Җунгуйни зохуа шызэ хокан, ба димяр тэ дабанди чинщянди  зущён да хуайүан. Зэ нэтар гуә гуонйин тэ футан – кәсы хуоншон ба жынмуди йүнчи мә сылён, гуон җё таму шукў, шын бу җян гундо…
   Ви каншу минзў Йинщүн хуэйзў фанли Тянсанли. Ложынму, суй ваваму зысы вончян зули, зубудунди жынму вончян пали. Хошоди жынму шындо щүәсаншонли, гўдў ба зугуәди лў ду пу манли. Мә шә  лын тянчи, таму  лян дун  дэ шу вә зысы вончян зули…
   Ба таму вончян линди, зэмусы  җон данзыди  жынсы  замуди  минзўди Йинщүн -  Мухамед Анюб Бый Ён Хў.   Җыгә җын Йинщүн ги  замуди минзў гили да вонщёнли дэ зывонли.  Җысы ю бынсыди, данзы дади,  ю вонфади линшу жын. Юди жынму шә та зэ Быйҗин дифоншон сынёнхади, юди жынму шә та зэ Ван- Чацзун суй щёнҗуонни сынёнхади зу нэтар җондали, юди жынму шәсы та зэ Чангу – Сян чынпу сынёнхали зэмусы  зу зэ нэтар ба дащүә нянвали. Тади фучин зэ нэгә чынпунни донди да гуан. Тамуди җяни ю да фуфонни, литу заёнди фу хын дуә, йинви җыгә тади җышы тэ годихын. Зу да суйди сыхур та зу бу щён данлинди ваму. Фанчон  ги данзы щёди ваму зали җинли, ги  мәю фонзыди жынму та фанчон на да щинҗин бонли монли, ги мәю чыдиди жынму зу бугуан са вуку чыди цощинди зу ги дуангили,  мә кан зыҗиди нан.
   Җысыма, фанли дуәшо сан, гуәли дуәшо хә  - хуэйзў доли щин дифоншонли  мә җыдо фа, таму мә щехуан, зу фищинди фаҗонли  таму җўди дифонли.
   Ги лингуәлэди жынму Мухамед Анюб Бый Ён Хў  кын зафу дэ   шә җы җи җү хуа : «Ви зо йүнчи заму фанли дуәшо сан, гуәли дуәшо хә, шукур доли щин дифонли, җыхур ду ба бынсы щян, ви щин Зўгуй ба сы ган. Хохор ба эрнүр тёён, җё таму ба минзўди лисы җё  ду җыдо. Лян йиче минзў җё щёнхо, са сычиншон пин гундо…».
   Минжын ю җымуди кулюрни:  «Ян фигуәчи, лю шынни, жын зугуәчи, лю минни». Җы җи җү чё хуади йисы тэ шындихын. Заму даҗя ба та ё зунни. Даҗун  зэ зунхў Йинщүнди хуа, йиман чынха йи да җязыни. Даҗя шы цэ хуәян го!  Җё җы җи җү хуа зущён кухо фанчон ба заму вончян лин.
   Щин нянди туршон,  санйүәни,   ба  Марина Юсупова лян тади нүр  Камилла чёдо данлинди штатли. Ги таму лёнгә панвон шынти гончён зэмусы зэ фаҗон минзўди  вынминшон  зан да лилён.