ОФ "Международная Академия
Культурного и Экономического
Сотрудничества
"Новый Шелковый Путь"

Хуэйзў йүянди җечи

20.08.2020

 

Җинян  кэчунзы  вәму  җёйү - җёщүәфа  җунщинни  фаҗон дэ бохў  йүянди  хуәшон  йүли  йизун  тэ щихуандигә  да  сычин!

Җысы  Хазахстанди  йибазы  нэгуйҗяму (патриотов),  жәщинжынму (энтузиастов), ю  бынсыди,  ю  щинди  нынйүанму  ги  зыҗиди  чиннён  йүян  люли  шын,  цолигә  щинди  йимяр,  ба  щищүә  фуму  йүянди  щүәщи - нянҗи  лян  да  щихуан  дэ  шоншы  кэкэли.

Сыхур бусы лян фанчон йиёнди.  Бу пиннан,  җын  фаннанди  сыхур, жынди щинни җишы ба дозы җёди  сыхур,  замуди  хуэйзў  щехуэйди  цунмин  Зунтун  нансуанди  ба  җыгә  чинкуон  гэйиха,  җё  жынму  ба   винан  вондёйиха,  ба  щин  нандо  щищүә  фуму  йүянди  йинганшон.

Замуди жын цэ тэ чищин, йиха кә базыди ду лэтуәли.  Лоди-щёди,  нанди-нүди,  лин  ёнлянди  жынму,   сывынжынму,  җяни зуәди жынму,  щүәсынму,  дащүәсынму,  щинвын  гунзуәҗяму (журналистму) з. д. - ду щён  җы  зыҗиди  чиннён  йүянни.  Җысы данпа Х. Щ. лян  зыҗиди  зунда  щинҗин  дэ  бынсы,  Ф. З. Сеитова лян  зыҗиди  чуанлян  бынсы  ба  йиман  цуче,  чуанлянчелэли.  Лян  зыҗиди  хуэйнын  таму ба җёйүанму  е шучелэли.  Җысы Щинчүхонди  сынён  У. М. Сыва,  Җялпак-Тюбэди  Х. Т. Баратова  дэ  Александровкади  щехуанди  сынён  З. Ш. Юнузова.

Жынму  ду  гощинзали!  Җи  быйҗя  лэдини.  Манли   шули  сан  базы  нянҗя - тинҗяму.  Җы  3-4  йүә  литу таму на да чищин  щищүәли  зыҗиди  хуали.  Тамуди  щинчү lll-l (интерес) до зыҗиди  чиннён  яншон  цэ тэ да!  Йитян-йивэщиҗя  таму  бу  тынди  гили  вынтили.  Вәмуди  хуэйда  ду гибуде!  Юйиха  нянҗин  ду  зынбукэли  еба,  зунсы  ба  хуэйда  ё  гигини!   Канли  җыгә  щүншы,  таму ба  фуму  йүян  йиха  ду  щён  җы  туни!  Йи  тещян  зу  щён  ва  йигә  җинни!

Вәди  гощин  кәлонни  чынбухади  йүанйисы,  ба вәди  мә  жын  жынди,  сыйду  бу дон сыди,  8-90 нянҗя  золи  етимуди  фуму  йүян  җиргә   цэ  вондо  нянҗиннили.  Та цэ юли  хуәди  нынгули.  Ба  тади  хочў  лян  йүнчў  цэ  канҗянли.  Туни пәфанди,  ба  жын зынсы - зынхуәди,  сыйе  канбуҗян, е мәщин  канҗян!  Ваму нэ  гәҗяди  йүян,  щён  щүәни,  кәсы  юди  дажынму  зў  донгуадини: бу җё  нян  фуфур,  е бу җё  мэ фуфур.  Зэ җымугә  тёҗяншон  ба  хуа  бу  вондё,  вон  нани  чини?

Фуфур  е  җыбушонгә  нючянма,  мачян.  Бусы сын  чянди  сычин!  Хў  фэсо  чянни,  кә  базыди  сыни  ба  чян, гуонсы  бу щин  мэ  фу.  Мәю  фу  замуҗя  дый  җышыни?  Жын  пәфанди,  нандыйфә. замуди  шофу  минзў  зу  доли  җы  йибулима? - Җүәҗун  лохуэйхуэй,  ба  гәҗя  канди  данди,  диҗянди,  зущёнсы  мәю  са  хо  җылёнди  жын...

Кәсы  да  җергәди  жызышон  чинкуон  чүанли  чынха данлиндили!   Вәмуди  щинэ  чиннён  йүян  ба  гәҗяди  вифын зоҗуәли!   Ба  дин  щёнходи,  да  җящя  дыйшонли,  зэ бу зо  етимули!   Хошоди  дищүн,  зымыйму   хўшан  тани,  бохў  тани,  бу  җё  сыйду   нанви  та!   Җысы  дин  гуйҗунди,  дин  ёҗинди ,  дин  ю  лийиди  йизун  да  сычин!

Җы  җигә  йүә  литу  вәму  канлэли,  замуди  жын  цэ  ба  минжынди  кучуан  вынщүә  нэдихын - гўҗер,  кугәр, кулюр,  цэхуар,  докухуа... Фәкэли,  зулян  кә  гуазырди  йиён.  Ба  заму  минжынди  чүзы  чонди  дуә  җотин!  Җысы   таму  ба  гәҗяди  фуму  хуа  нэдихын,  нэ  гәҗяди  минжын,  нэ  гәҗяди  Зўгуй!   Таму  гәҗясы  җыгў  жын,  ю  годын  җылёнди,  хуәди  ю  йисыди  жын.  Дуә  хокан!  Дуә  җүнмый!

Заму  Зунтунди  вонщёнсы,  җё  йиче  лохуэйхуэй  жынму  лян  зыҗиди  хуа  фә  хуа,  җё  чүан  дун-яшонди   лохуэйхуэй  ба гәҗяди  хуа  бә  вонли.  Таму  чуанлян  җыгә  щүәщиди  жынву ю  куан,  ю  да,  йисы  ю  шын.  Зунтунди  гуанкан  тэ  йүан,  мә  бян-ян!  Виса  җымуҗя  нансуандини? - Ви  җё  замуди  җи  цынзыди  хубый (сунзы, чунсунзы, ... )  ба  гәҗяди  йүян  бә  дюдёли.  Хуасы  каншу  минзўди  гынгыр.  Дан  ба  хуа  дюдё,  нэгә  минзў  е  мәюни.  Ни кан,  та  канди  дуә  йүан,  вонщён  дуә  бавын!  Тади  щинни  йигә  бин,  җысыгә  да  цучон.  Лохуэйхуэй  зэ  йигә  пушы - эрланни  ду  җўдини: натар  дуә,  натар  шо; юди  фәди  узбек  хуа,  юди - йинйү хуа,  юди - голи, чощян (корейск.) хуа,  юди - фагуй (франц.) хуа,  юди  - дыйгуй  хуа з. д.   Зунтун  п…

Замуҗя  ё  ба  гәҗя  даҗюхани?  Җысы  җинҗирди  ё  щищүә  зыҗиди   чиннён  фуму  йүянди!  Хўсэ  Щимаровичди  вонщёнсы,  ба шыҗешонди  йиче  хуэйзўму  лянхәдо  йидани,  җё  щүә  зыҗиди  хуа,  сыйүн  зыҗиди  хуа!  Җыгә  жынвуди  гынгыр  җяни  зэ  нёнлозышон  задини,  вэту  зэ  даҗун  щехуэй  лянхәшон  задини.  Нёнлозы  ту   йигә  җяни  зу  ё  лян  ваму  фә  зыҗиди  хуани.  Щехуэй  лянхә  ё   лян  зыҗиди  минжын  танхуани,  шудо  йиданни  толүн  җыгә    вынти,  дин  дян,  заму  ё  чуанлян  щищүә  хуади  хуәни.  Җысы  җун-ё  җонзэ  до мый  йигә  жыншон.  Ё  фи  да  щинҗинни,  ё  зан  да  җинни!   Җысы  йигә  дан  җянзыди  хуә!

Кәсы,  җыгә  хуәшон  ёгә  хо  линшу  жынни,  ё  фубонни,  ё  бонмонни.  Щянзэ  Канададигә  хоханзы  чищин  нүжын  дебанди  шулищезы  жын  щүә  хуани,  кәсы  хуә  хохор  бу  зу,  йинцысы  мәю  фубон, бонмонди  жын!

Щүанзэ  гуонйиншонди  фонбян,  тёҗян  щян бу  холима!  Ни  кан,  ги  заму  зуәзохади  җыгә  шуҗи  ватсапп  дуә  фынщү!  Ба  са  да  ташон  ду  нын  щүә!  Са  сыхур   нишон  фонбян,  са   сыхур  зу  җинчили.  Йитян  дансы  монли,  хубар  нын  җинчи,  хубар  монли - хили...

Зыёсы  ни  щён  щүә!  Щён  щүә - бу щён  щүәди -  номуҗя будыйчын!  Ба  вонщён  ё  на  динни!  Нэхур  сычин  яндин  чынни!

Фәсы,  йүян - җысы  минжынди  щинчон!  Йүян  либян  ю  хошоди  цунмин  хуани!  Фәсы,  мәю  йүянли,  ни  ду   бусы  ни!  Юминди   хырхыз  щеҗя  фәли  "Минжын  бу  ме - зэ  тади  йүяншонни".

Җиргә  заму  лян  да  данзы  дэ  бавын  ман нын  фә,  замуди  фуму  йүян  йүншычяннян  мебудёлиди,  шыйибудёлиди  хуа.  Пинди  Х. Щ. Дауров  лян  Ф. З. Сеитова  цохади  щин,  щёнхади  банфа,  хуэйзў  жынму  җынҗынди  щүәгили  җигә  йүәди   фуму  йүян.  Җысы  таму   лёнгәрди  да  гунло!  Сыйе  мә  сун  җин,  мә  хуанщи,  е  мә  фа  пәфан!

Зўли  хошоди  хуә.  Лян  щищүә  йүянди  щефа дэ  нянфа  лўфу  йитун,  таму  хан  щищүәли  хуэйминди  кугәр,  кулюр,  цэхуар,  докухуа  лян  гўҗерли.  Җочў  гўҗерди  йисы  гиди  вынти.  Ги таму ба хуэйда  ё  гигини.  Зэ йи  ёнзы  хуәсы,  ги  фынчын  базыди  хуа  ба  щефа  лян  нянфа  лўфу  ё  фәгини.  До сыйшон  чинчё,  до  сыйшон  нанщер  еба,  ду  гого - щинщинди  ванчынли  гәхади  жынвули.  Җынгә  тэ  хунхуәди  хуа!  Нянҗя-тинҗяму  гощинди  фәсы,  дыйли  хошоди  җышы,  дуәшо  мә  җыдоди  са,  щин  хуа...  Ба  йиман  бу  нын  җылё!    Замуди  кугәршон  мә  фәдима,  хуәдо  ло - җинбулё!  Хан фәди,  хуә  йибыйзы - щүә  йибыйзы!  Вәё  җы,  ё  дуәдуәди  няннидэ!  Кәсы  йигә  кугәр: Йүә  нян - йүә  лин,  Йүә  цы - йүә  мин.  Сый  ба  щин  фишон  шыкан,  та  янди…

Чуанлянҗяму  хан  зўҗыли  йүян  бисэли.  Шәлүха,  гуәли  хуэйзў  йүянди  җечи  жызыли. Са  банфа  ду  на  хуэйзў  хуа  гили.  Җысы  цэ  щүә  хуади  жын!  Зусы  нэгә  еба,  таму  ду  җинди,  җинди  ба  зыҗиди  жынву  ванчынли.  Җымуҗяди  дунйүн lll-lll ,  җыму  куэди  зўшур  хан  мә  җянгуәни!

Линйирди  хуәсы,  гуә  тест (кофа).

Ту  йигә  жынвусы  НЯНФА.  Ба  куәвын  нянли,  ги  вынти ба  хуэйда  ё  гигини.  Ба хуэйзўди  5 зы  зэмусы  зэ  щечўлэди  хуашон  ба  гуәлиди  щефа  дэ  нянфа  лўфу  ё  бёфәгини.

.  Ди  эргә  жынвусы  ФӘХУА.   Зыҗиди  җящя  либян  ё  зўгә  богони.

.  Ди  сангәсы  ТИН  КУӘВЫН.  Ба куәвын тинли,  ги  вынти  ба  хуэйда  гиги.  Ба  нянфа  лян  щефа  лўфу  бёфәги.

.   Ди  сыгәсы  ЩЕДИ  ХУӘ.    Сангә  литу  ё  җян  йигәни:

1. Зуәвын  "Вәди  щинэ  Зўгуй".

2. Сывын   " Вәди  чиннэди  жын".

3. Ще  куәвын.

Ба  куәвын  нянли,  тынди  щедо  бынбыршон,  ба  ю ЩЕФА  лян  нянфа  лўфуди  хуа  зоҗуә,  хоха!

Зу  җымуҗя,  вәму  ду  мә  гўдый  гудонди  сылён ...  Җинҗирди,  куэкуэрди  ду  гуәдёли!

Хан  щянчўлэли  дуәшо  цэщүә   жын,  ще  сывынди,  ще  щёфәди з. д.

Монди  ба  шуҗи  ду  тэбуде!  Химин - җуеди  ги  вынтидини,  ба  хуэйда  зу  ё  гигинидэ!  Е  бу  җыдо  фади,  е бу  җыдо  кәфиди...  Линмәйир,  шуҗи  е  мәщин  зў  хуәли,  нянҗин  е  мәщин  зўхуәли...

.  Ба  җымуҗяди  зўшур,  җымуҗя  ги  чиннён  йүян  занҗинди  сычин  фимындинни  ду  мә  мынҗянгуә,  е  мә  лёщёнчелэгуә,  җымуҗя  зў  хуәди!

.  Кәсы  гощин,  йинви  фаҗон,  бохў  зыҗиди  фуму  йүян,  җымуҗя  занли  җинли,  фили  щинҗинли.

.  Ги  даҗя - маҗя  дуәдуәрди  дуәщели! 

Ги  чуанлянҗяму,  җёйүанму,  щүәсын-тинҗяму,  ги  бонли  монди  жынму  вәму  чынчин  дощедини! 

Җё  нимуди  щинҗин  сыҗи  юди!  Җё  гончён  сыҗи  ходи!  Җё  йиче  вонщён  сыҗи  чынди!

Җё  Дўйиди  нэгә  Аллах Торля  ба  йиман  зў  каншуди!   Панвон  лён  шыди  хо,  да  чынгун!!!

РУМЦди  гуанҗон.

З.Ш. Юнузова.