ОФ "Международная Академия
Культурного и Экономического
Сотрудничества
"Новый Шелковый Путь"

Чиннён йүянсы – минзўди гын!

28.02.2023

 

   Чиннёнди ян тэ җычян. Җы җи җү хуа йисы тэ шындихын. Ду җыдони: мәю чиннёнди ян - мәю минзў. Мый йигә жын да сын - ёнха йичыр хуәдо ло сыйүндисы чиннёнди йүян. Щүәди шә хуади сыхур, суй вава щян лян фуму йүян зу хан «мамани», «дадани». Йинви туфын – тусы зу да мамади, да нёнлозыди куни тинди зэмусы щүәди шә хуани.
   Йүян – җы йи җү хуа литу чынди дуәшо фугуй, дуәшо җүнмый дэ зывон, дуәшо гуонлён дэ җә чисый, дуәшо  хочў.
   Чиннён ян – җысы вынмин дэ куйчын, лийи.  Йүян – җысы данин җышы, җысы хо тёён, җысы да лилён…
   Шыҗешон йиче минзў эрйүә 21 җейин «Чиннён йүян» җечидини. Ба җыгә җечи  1999н. шыйийүәни  ЮНЕСКО  дэбё хуэй йи готу җунчынли. Зу да 2000 няншон  йичыр до вуҗин эрйүә 21җейин тадини.  
   Виса эрйүә 21 җы йитян?  Зу җы йитян 1952 няншон Дакке вуҗин Бангладеш җинчынни дащүәниди ваму чито гуйту ба зыҗиди бенгали йүян җунчын гуйтуди йүянни. Зу да нэхур ЮНЕСКО чито йиче гуйтуму зэ фаҗон дэ каншу йүянди сычиншон лю дашынни.
   Хазахстан – җысы куанда, җүнмый дэ ю лилёнди гуйту. Зэ Хазахстан димяршон  җўди мощёр 135 ёнзы минзў. Йиче минзўму йигә лян йигә ду щёнхо җўдини, зуә гунсыдини зэмусы фаҗон дэ каншу гуйтуди пиннандини.  Замуди Зунтун Касым-Жомар  Токаев  бан заёнди банфа җё йиче минзў ду щёнхо. Зэ фаҗон йүянди сычиншон фи да гункўдини.
   Хырхызстанди җё Хуэйзў йүянди җёйүанму лян щүәсынму фищинди зэ тамуди җёкушон ба фаҗон Йүянди лўфу зыфәли.
   Александровка щёнҗуонниди Арзи Исмаев җундын минщя щүәтонниди җёйүан Рахима Юсуровна Тангубер зэ зыҗиди җёкуәшон ги щүәсынму на щин лўфу дуанли щин тимули. Зыху зэ йинйихуэйшон ба хуэйзў  минжынмуди куйчын җехун ваму гощинди зыфәли. Шутин чүзы, сывын дэ тёву доли жынмуди щиннили.
   Щутонниди гунзуәҗяму шугуанли йигә шанланхуэй – чуанйи, чыхә, бэҗә са дую ни.  
   Милянфанди Мансўзы Вонахун җундын щүәтонниди ваму фали йигә щи «Мыйхуар» гўҗер. Чўгуә җыгә ваму ба зыҗиди хуарҗонзыму лян шуйи ду зыфәли.
   Зу җымуҗя Хуэйзў йүянди җёйүанму лян шыщин ги шонянму дуан щищүә «Чиннён йүянди» лўфудини. Тади дин дади вонщёнсы җё замуди хубый ба щинэ чиннён ян бә вонли!
Ухуар Сыва