ОФ "Международная Академия
Культурного и Экономического
Сотрудничества
"Новый Шелковый Путь"

Җун-ё җечи долэли – ду гощин!

02.05.2022

   Җысыма, мә җуәлэ шыҗешонди мәминму ба йигә йүәди гуйҗун зэ фынчўлэли. Даҗя ду җыдони, Рамазан йүәфусы дин гуйҗунди, дин ганҗинди.
   Чуаншыҗеди муслимжынму ви дын вида Эди фынли зэли, зўли нэмазыли, ганли холи, читоди җё Аллаху Торля фужо замуди гўнахар, дэ җё ги димяншонди жынму панвон тэпин дэ пиннан-вусыди гуойин жызы.
   Эди Ураза – Байрам – Ид аль – фитр – җысы жыннэди, щинванди дэ щёнходи  җыншы щёнҗын.
   Зу җы йүә литу жынму ду шыканди  ган хо сычинниму – ги зуәнанди жынму, етиму ваму дэ бинжынму шәсанни, ги бонцунни.
   Йизор ба Эди лилиди зыху ду доли фынйүанни нян суар, зу дўварни.
   Да фынйүанни хуэйлэди зыху, таму ги ложынму, чинчинҗяму кэ зэчини, нян суар чини.
   Вуйүә чў 2. Йизор щёнҗуонниди, чынпуниди суй ваму фищинлэди хын зо. Таму ба җы йитян жызы дын зали, йинви тамуди суй щинщир вонщёнди ги линҗүдя сун ющён зэмусы гуан заёнди лищинни.
   Ваму чуанди щин йифу, шуни нади цапанзы, суй куонкуор гого-щинщирди  җунли, гуанли линщинли. Доли таму, суй ваму,  гынчян – җысы  да  Йүнчи. Тамуди гощин щинни ду чынбухали…
   Мый йиҗязыди җўржя ба җуәзы бэди шызэ хокан, донҗунни санзы, тонгуә, маезы, махуар заёнди готян, тон дэ  гәшы-гўёнди хәди бинбирди фи.  Җящяниди нүҗўжынму цощинди зуди вуку чыди: сый зуди суантон, сый зуди ванзы дэ дади фын – ба җёжи фынтонбяншы, юди жынму зуди җуафан, коди җи жу, ню жу, ю литу зади йүр зэ хошоди щён вуку чыди.
   Зу җымуҗя сан тян  жынму җейин дэ гуәли щинэди, гуйҗунди җечили!
   Җыгә гуйҗун җечишон ги даҗя панвон шынти гончён, гощин, щинниди нанвын,  тяндади йүнчи дэ гунзуәди чынгун.  Җё шыҗе тэпин! Җё Хўда каншу заму, ги мый йигә жын щячон ризги,  дуәйи цымин бэрэкэти!