ОФ "Международная Академия
Культурного и Экономического
Сотрудничества
"Новый Шелковый Путь"

Җёйүанмуди Шоншы зусы тамуди щүәсынму

05.10.2022

Няннян шыйүәди ту йигә йичи  литу җейин дэ гунщи Җёйүанмуди җечидини.

Щёнҗуонниди, чынпуди гунзуә жынму банди заёнди банфа ги җёйүанму дуан гощиндини: фа щи дэ йинйүә-хуэй зэмусы зуә да хуэйдини. Зэ җыщезы ганбаншон таму ба җёйүанмуди гунзуә лян шә дэ куадини. Ги щинэди  җёйүанму дуан гуйҗун лищиндини.

 Замуди Зунтун Касым-Жомарт Токаев ги җёйүанму ба гунчян зы вон гони цудини зэмусы ги щюгэ дэ фаҗон щүәтон лю дашындини. Чынщин доще ги Хазахстан линшу жын дэ ги таму бонмонди, фубон тамуди жынму!

Жын ло, җибый ду җыдони – Җёйүанди йинсын бусы йүнйиди. Винан дуәдихын: тянтяр вумый зэ җёкуәшон ба шыҗешонди щин сыюр йидани щищүәни, ё ба вамуди суй щинщир каншучўни, ба таму вон дый Җышы лўдошон ё линдони. Кәсы, җёйүанму ба җыщезы винан бу хэпа, зоди заёнди банфа җочў щин лўфу ги щүәсынму ба җышы дуандини.

  Җышы – җы зусы гуонйин! Мәю җышыли зэ җыгә шыҗешон тэ винандихын.

Ложынму кын шә җы җи җү хуа: «Сый җыдо зэмусы щищүә заёнди йүян дуә,  та зусы да фухан жын».

Мый йигә жын ду вонщёнди чынха, фухан зэмусы җышы годи жынни. Йинви җыгә ги ниму, чиннянму, панвон гончён, шыҗешонди пиннан дэ тэпин, хуәшонди да чынгун! Җё ниди вонщён, зущён щинщю зэ лан тяншон йиён, фанчон ги ниму, ги да бонцу, дэ ги лёнчи! Җё ниди, нёнлозыди, зывон чынлё! Җё замуди хубый фанчон ба ни тэнэ.  Җё җы җи җү хуа фанчон бә ли ни: «Минжынди да шоншы…!»

Сыфу, җёйүан, сынён – җысы дин ю тэҗүди (благородная), гошонди йинсын зэ шыҗешон. Җыншыди хуа…

Мыйи йигә жын зу ба та щинэди җёйүан йибыйзы ду вонбулё. Виса?  Зэ мәю җёйүанли е зу мәю щянсынму (врач), гунчыншыму (инженер), щэгэҗяму (строитель), нунчонҗўму (фермер), хуаҗёнму (художник), щитэзышон фади, чонди жынму (артисты), кэ фиҗиди жынму (пилот) зэ далинди. Җыщезы йинсын до шыҗешонди мый йигә жын гынчянсы дин ёҗинди. Ги таму лин лўди, цощинди, ги бонцуди жынсы- Җёйүан. Таму гощинди сыхур җёйүан лян таму йиданни гощин, пәфанди сыхур лян таму йиданни пәфан, чын шуди сыхур зу ги таму йигә җун җян ду бу сылён ба шу зу ги чынгини.

Җёйүан – җысы дин нанди йигә йинсын: бинщин ё хони, ё го җышыни зэмусы дин ёҗинди зусы щинэ дэ тэҗү вамуни. 

Җёйүан лян ваму – тамусы йигә хўлунди, ба таму лёнгә фынбукэлэ. Йинви җыгә мый йигә җёйүанди вонщёнсы җымугә: фанчон йидани шу лян шу вончян пуди зу.  Җыгә вонщён нын чынлё, гуонсы җёйүанму ба та ганди  йинсын ё щинэ, янҗю дэ зўнҗин. Ӊә щинфуни шыҗешонди йиче җёйүанму зо җочў җыгә лўдо лян вонщён, зывон йиданни вон чян зы зудини. Таму банди гәшы-гўёнди банфа җё замуди хубый дый да нин җышыдини. Җёйүанди лян щүәсынмуди вонщёнсы зэ йидани зу, тамуди вонщён йүан зу чынлённи.

Җысыма, дин щинэди чютянди сыхур, зохуа лян йиче җёйүанму лян щүәсынму йидани җейин җыгә җүнмый җечидини.  Ги даҗя панвон гончён, йүнчи, щёнхо бонцу (взаимопонимание), жыннэ дэ са сычиншонди да чынгу!